Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA YAŞADIĞIM ŞEHRİN HİKAYESİNİ ÖĞRENMEK

Geçmişi öğrenme ve öğretme sürecinde farklı ve çeşitli birçok amacımız bulunmaktadır. Bu süreçte, öğrencilerin akademik tarihe ilişkin bilgileri edinmelerine olanak sunmak, tarihi düşünme becerilerine katkıda bulunmak, tarih disiplininin çalışma prensibini öğrencilere fark ettirmek ve küçük bir tarihçi gibi onlarla birlikte tarihi bilgileri keşfetmek, öğrencilere yaşadığı çevreden hareketle ülkesinde ve dünyada-ki tarihi mekânlara, olaylara, nesnelere yönelik farkındalık kazandırmak gibi bir dizi sorumluluklar da beraberinde gelmektedir. Süreçteki bu amaçları gerçekleştirmek için tarih öğretmenleri farklı yöntem ve teknikleri sınıf içinde kullanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı tarih dersi kapsamında gerçekleştirilen sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla öğrencilerin yaşadıkları çevrenin tarihi mekânları, olayları ve nesne-lerinden hareketle ülkesinde ve dünyadaki tarihi mekânlara ilişkin farkındalıklarının nasıl olduğunu belirlemek, öğrencilerin farkındalıklarının nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan eylem araştırması deseninde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu Adana Lokman Hekim Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışma kap-samında söz konusu öğrencilerle birlikte tarih dersi kapsamında 10 saat aktif öğretim yöntemleri kullanı-larak sınıf içi uygulamalar ve yine tarih dersi kapsamında 10 saat sınıf dışı uygulamalar gerçekleştiril-miştir. Söz konusu bu çalışma grubundan tüm sürece katılan öğrencilerden 6 odak öğrenci belirlenerek verilerin analizi bu öğrencilerden elde edilen bulgulardan hareketle ortaya konulmuştur. Veriler süreç boyunca sınıf içi ve sınıf dışında gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen yarı yapılandırılmış gö-rüşmeler, öğrenci günlükleri, araştırmacı günlüğü ve video kayıtlarından ortaya konulmaktadır. Verileri çözümlemek amacıyla betimsel analiz yönteminin kullanıldığı araştırma özelinde elde edilen bulgulardan hareketle, öğrencilerin kendi çevresindeki tarihi mekânları neredeyse hiç tanımadıkları, farkında olmadıkları ve önemsemedikleri ortaya çıkarken; araştırma sonucunda öğrenciler için kendi çevrelerindeki tarihi mekânlarda aktif ve uygulamalı eğitim yapmasıyla birlikte kendi yaşamlarında o tarihi mekânın önemli bir yerinin olduğunu fark ettikleri, bu farkındalık doğrultusunda araştırmaya yö-neldikleri dolayısıyla kendi yaşadıkları şehrin hikayesini öğrendikleri ortaya konulmaktadır.Keywords

Tarih Öğretimi, Aktif Öğretim Yöntemleri, Okul Dışı Tarih Öğretimi.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri