Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER KAZANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada lise öğrencilerinin değer kazanımına yönelik tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler, Çetin (2017) tarafından geliştirilen "Değer Kazanımına Yönelik Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilçelerindeki liselerde öğrenim gören lise son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise sekiz merkez ilçe arasından random olarak seçilen dört merkez ilçedeki birer lisenin son sınıfında öğrenim gören 200 kadın ve 156 erkek olmak üzere toplam 356 lise son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir özellik taşımaktadır. Verilerinin analizinde öncelikli olarak dağılımın normalliğine belirlemek amacıyla testler yapılmış, dağılımın normalliğine dair elde edilen kanıtlar sonrasında bağımsız gruplar için t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra bağımsız değişkenlerin değer kazanımına yönelik tutumlar üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin değer kazanımına yönelik tutum puanlarının annenin eğitim seviyesi, değer kazanımını önemseme ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Diğer taraftan cinsiyet ve babanın eğitim durumu değişkeninin tutum puanlarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir.Keywords

Değerler, değer eğitimi, tutum, lise öğrencileri


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri