Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının bilişim teknolojisi kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu alanda yapılmış ilgili çalışmalar ve literatür incelendikten sonra 5’li likert dereceleme ölçeğinde hazırlanan 41 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Hazırlanan likert tipi ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda madde sayısı 39’a düşürülerek ölçeğin taslak hali oluşturulmuştur. Geçerlik ve güvenirlik kanıtlarının toplanması için ölçeğin 39 maddelik taslak formu 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde farklı branşlarda öğrenim gören toplam 335 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğini belirlemek için önce açımlayıcı faktör analizi(AFA) yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde ölçeğin 22 maddelik 4 faktörlü bir yapıdan oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı ise .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 4 boyutuna ait Cronbach-alpha değerleri ise sırasıyla birinci boyut için .89, ikinci boyut için .86, üçüncü boyut için .79, dördüncü boyut için .76 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve elde edilen uyum indeks değerleri; ?2=589,07 sd=203, P=.00, RMSEA= .075, SRMR= .060 GFI= .86, AGFI= .83, NFI= .94, NNFI= .96, CFI= .96 ve IFI= .96 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; Ölçeğin 22 madde ve 4 faktörden oluştuğu sonucu doğrulanmıştır. Bu bulgulara göre ölçeğin öğretmen adaylarının eğitimde bilişim teknolojisi kullanımlarına yönelik tutumları geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü söylenebilir.Keywords

Eğitim, eğitim teknolojisi, tutum, ölçek


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri