Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA AİDİYET DUYGUSU VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Günümüzde teknoloji bağımlılığı büyük riskler oluşturmakta, özellikle de ergenlik dönemindeki gençleri tehdit etmektedir. Yapılan bu çalışma ile lise öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeyleri ile okul aidiyet duyguları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de batı Karadeniz bölgesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında kamuya bağlı beş adet lisede öğrenim gören 232 öğrenciden çevrimiçi olarak veriler toplanmıştır. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak iki adet ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeklerden birincisi Teknoloji Bağımlılık Ölçeği ikincisi ise Aidiyet Duygusu Ölçeği’dir. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak istatistiki analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde liselerde öğrenim gören öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeyleri düşük olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca teknoloji bağımlılık düzeyinin cinsiyete göre incelendiğinde, erkek öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeyleri kız öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeylerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre erkek öğrencilerin okula bağlılık duyguları kadın öğrencilerin okula bağlılık düzeyinden daha düşük düzeyde elde edilmiştir. Cinsiyete göre reddedilmişlik duygusu incelendiğinde ise erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre kendilerini daha çok reddedilmiş olarak hissetmektedir. Akademik başarı açısından ise genel olarak teknoloji bağımlılığının akademik başarıyı olumsuz etkilediği görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre 10. sınıfların teknoloji bağımlılık düzeylerinin 11. sınıflara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul türüne göre ise meslek lisesi öğrencilerinin diğer liselerde öğrenim göre öğrencilere göre teknoloji bağımlılık düzeyleri yüksek iken, okula bağlılık düzeyleri ise diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere göre daha düşük düzeydedir. Öğrencilerin teknoloji bağımlılıkları ile okul aidiyet duyguları arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki görülmüştür.Keywords

Teknoloji Bağımlılığı, Akademik Başarı, Aidiyet Duygusu, Reddedilmişlik Duygusu


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri