Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİSEL ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN MESLEKİ DOYUM VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLLERİNİN İNCELENMESİ

Okullar, toplumları oluşturan bireylerin yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde temel bir görev üstlenmektedirler. Bu kurumların yöneticilerinin temel görevleri ise okulun amaçlarına ulaşması için mevcut kaynakları ekonomik ve etkin biçimde kullanmak ve gerektiğinde yeni kaynaklar bulmaktır. Okul yöneticilerinin bu görevlerini yerine getirebilmek için bedenen, zihnen ve duygusal açıdan sağlıklı olmaları gerekir. Zira yöneticiler, işyerinde olumsuz durumlara uzun süre maruz kaldıklarında bu sıkıntı ve stres veren olumsuzluklara karşı reaksiyon gösterirler. Bu nedenle, yöneticilerin bu gibi durumlara düşmelerine sebep olabilecek etkenlerin araştırılması önemlidir. Bu araştırmada, okul yöneticilerinin kişisel özyeterlik ile mesleki doyum düzeylerinin yöneticilerin tükenmişlik düzeyleri üzerindeki yordayıcı ve aracı rollerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında (1) Pines ve Aronson (1988) tarafından geliştirilmiş olan ve Çapri (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan ‘Tükenmişlik Ölçeği’ (TÖ), (2) Sherer ve diğerleri (1982) tarafından geliştirilen, Bosscher ve Smit (1998) tarafından yeniden düzenlenen ve Tarakçı (2009) tarafından Türkçeye çevirisi yapılan “Genel Öz-Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ)”, (3) Çetinkanat (2000) tarafından geliştirilen “İş Doyumu Ölçeği” ile (4) araştırmacı tarafından hazırlanan bir Kişisel Bilgi Formu kullanılacaktır. Yapısal eşitlik modelinde tasarlanan araştırma bulguları alan yazın kapsamında tartışılacak ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulacaktır.Keywords

Okul yöneticisi, öz-yeterlik, mesleki doyum, mesleki tükenmişlik.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri