Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS ACQUISITION OF VALUES
(LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER KAZANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ )

Author : A. Selcen Arslangilay  , Şaban ÇETİN, Filiz ÇETİN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page : 158-171
    


Summary

In this research the attitudes of high school students towards acquisition of values were tried to be determined. The data were collected via “The Attitude Determination Scale for Value Acquisition” developed by Çetin (2017). The population of the study is composed of high school final grade students attending the central districts of Ankara in 2018-2019 academic year. The sample is composed of a total of 356 high school final grade students 200 of whom were female and 156 male attending the four central districts randomly chosen among the eight central districts. The research is a descriptive survey. In the analysis of the data, firstly tests for the normality of the distributions were conducted, after the proven results on the normality of the distributions independent samples t-test and one-way ANOVA was actualized. Moreover, in order for determining the effect of the independent variables on the attitudes towards value acquisition effect size values were calculated. The findings of the research revealed that the attitude scores of high school students towards values acquisition showed a meaningful difference in terms of their mothers’ educational level, minding values acquisition and academic achievement. However, it was found that gender and fathers’ educational status caused no meaningful difference in the attitude scores.Keywords

Values, values education, attitudes, high school students.Abstract

Bu araştırmada lise öğrencilerinin değer kazanımına yönelik tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler, Çetin (2017) tarafından geliştirilen "Değer Kazanımına Yönelik Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilçelerindeki liselerde öğrenim gören lise son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise sekiz merkez ilçe arasından random olarak seçilen dört merkez ilçedeki birer lisenin son sınıfında öğrenim gören 200 kadın ve 156 erkek olmak üzere toplam 356 lise son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir özellik taşımaktadır. Verilerinin analizinde öncelikli olarak dağılımın normalliğine belirlemek amacıyla testler yapılmış, dağılımın normalliğine dair elde edilen kanıtlar sonrasında bağımsız gruplar için t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra bağımsız değişkenlerin değer kazanımına yönelik tutumlar üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin değer kazanımına yönelik tutum puanlarının annenin eğitim seviyesi, değer kazanımını önemseme ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Diğer taraftan cinsiyet ve babanın eğitim durumu değişkeninin tutum puanlarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir.Keywords

Değerler, değer eğitimi, tutum, lise öğrencileri

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri