THE EFFECTS OF LITERATURE CIRCLES EXPERIENCES ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS READING
(OKUMA ÇEMBERLERİ DENEYİMİNLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ )

Author : Birsen DOĞAN  , Hülya ÇERMİK, Kasım YILDIRIM, Seyit ATEŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 88-148
80    68


Summary

The aim of this study is to reveal the effects and reflections of primary school students' experiences with literature circles on their attitudes towards reading. The participants of the study consisted of a total of 174 primary school fourth grade students studying at seven different primary schools. The study was designed according to the mixed method research techniques. In the quantitative stage of the study, single group pretest-posttest model was preferred. At this stage, the effect of literature circles on primary school students' attitudes towards reading was examined. At this stage, the effect of reading circles on primary school students' attitudes towards reading was examined. During one academic year, 12 literature circles were held with the participants, and a total of 12 books were read. In the qualitative part of the study, during the application process, after every four literature circles, focus group interviews were conducted three times with each group of nine students in seven primary schools. 21 focus group meetings were held in one year. Qualitative data obtained through interviews were analyzed with content analysis in order to reveal how the experiences of primary school students with literature circles reflect on their attitudes towards reading. As a result of the quantitative data analysis, it was observed that there was an increase in the participants' attitudes towards reading; however, this increase did not create a statistically significant difference. Besides, according to the findings obtained from the qualitative data, the dimensions that emerged included reading disposition, benefits of literature circles and developing reading habits. The results obtained from the research are important in terms of contributing to the improvement of primary school students in the way of being a literate society in Turkey.Keywords

Literature circles, reading attitudes, instructional strategies, primary school students, mixed methodAbstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okuma çemberleri ile edindikleri deneyimlerin okumaya yönelik tutumları üzerindeki etkisini ve yansımalarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcılarını yedi farklı ilkokulda öğrenim gören toplam 174 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Karma desene dayalı olarak yürütülen araştırmanın nicel aşamasında tek gruplu ön test-son test modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın nicel kısmı olan bu aşamasında da okuma çemberlerinin ilkokul öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarına etkisi incelenmiştir. Katılımcılarla bir eğitim-öğretim yılı boyunca 12 okuma çemberi gerçekleştirilmiş ve her çemberde bir kitap olmak üzere toplam 12 kitap okunmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise uygulama sürecinde her dört okuma çemberinin ardından yedi ilkokulda dokuzar öğrenciden oluşan gruplarla üçer kez odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bir yılda 21 odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. İlkokul öğrencilerinin okuma çemberleri ile edindikleri deneyimlerin okumaya yönelik tutumlarına nasıl yansıdığını açığa çıkarmak amacıyla görüşmeler yoluyla elde edilen nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel verilerinin analizi sonucunda, katılımcıların okumaya yönelik tutumlarında bir artış sağlandığı ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Bunun yanında nitel verilerden elde edilen bulgulardan ise okumaya yönelik eğilim, okuma çemberlerinin yararları ve okuma alışkanlığını geliştirme boyutları açığa çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, okuma çemberlerinin okur-yazar bir toplum olma yolunda ilkokul öğrencilerinin yetişmelerine katkı sunması açısından önem taşımaktadır.Keywords

Okuma çemberleri, okuma tutumları, ilkokul öğrencileri, karma desen