THE EFFECTS OF OUTDOOR EDUCATIONAL ACTIVITIES SUPPORTED BY PREDICTION - OBSERVATION - EXPLANATION IN THE TEACHING OF THE LIVING WORLD UNIT ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNING RETENTION
(CANLILAR DÜNYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE TAHMİN - GÖZLEM - AÇIKLAMA İLE DESTEKLENMİŞ SINIF DIŞI EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ )

Author : Elif Omca Çobanoğlu  , Filiz KASIM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 461-500
56    52


Summary

The purpose of this study is to determine the effect of outdoor educational activities supported by Prediction-Observation-Explanation (POE) in teaching the subject of "Getting to Know the Living Creatures," covered within the scope of the 5th grade "World of Livings" unit, on students' academic achievement and learning retention. Convergent parallel design, one of the mixed research methods, was applied in the study's quantitative dimension in which a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group was employed. The workgroup consists of 5th-grade students attending a state secondary school in the district center of a metropolitan city in the Black Sea region in the 2019-2020 academic year. There are 32 students in the experimental group of the study and 30 students in the control group. During the administration of the study, which lasted for four weeks, POE supported outdoor educational activities developed by the researcher were performed in the experimental group following the lesson plans designed according to the 5E learning model; whereas the activities under the current curriculum were performed in the control group in the indoor environment. The study's data collection tool was the "World of Livings Academic Achievement Test," developed by the researcher and took its final form after validity and reliability studies. It was administered as a pre-test, post-test, and learning retention test (four weeks after the activities). SPSS 13.0 statistical program was used to analyze the quantitative data, and "Shapiro-Wilks Analysis" and " Independent Samples t-Test" were employed. In the analysis of qualitative data, frequency and percentage distributions are used in the descriptive analysis. The comparison of the experimental and control groups' scores showed a significant difference in favor of the experimental group. In line with these results, using POE supported outdoor educational activities in teaching the subject of "Getting to Know the Living Creatures" within the scope of the "World of Livings" unit was observed to affect students' academic achievements and learning retention positively.Keywords

Outdoor education, Prediction-Observation-Explanation, retention, academic achievement, the world of livings.Abstract

Bu araştırmanın amacı; 5. sınıf “Canlılar Dünyası” ünitesi kapsamında “Canlıları Tanıyalım” konusunun öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) ile desteklenmiş sınıf dışı eğitim etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarı ve öğrenmelerindeki kalıcılığına etkisini tespit etmektir. Karma araştırma yöntemlerinden biri olan yakınsayan paralel desenin uygulandığı araştırmanın nicel boyutunda, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Karadeniz bölgesindeki bir büyükşehrin ilçe merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubunda 32 öğrenci, kontrol grubunda 30 öğrenci bulunmaktadır. Uygulama aşaması 4 hafta süren çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen TGA stratejisi ile desteklenmiş sınıf dışı eğitim etkinlikleri, 5E öğrenme modeline göre tasarlanan ders planlarına uygun olarak deney grubuna uygulanırken, kontrol grubuna mevcut öğretim programına uygun etkinlikler sınıf ortamında uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ile son şeklini alan “Canlılar Dünyası Akademik Başarı Testi” ön test, son test ve uygulamadan 4 hafta sonra ise kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesi için SPSS 13.0 istatistik programı kullanılmış, “Shapiro-Wilks Analizi” ve “Bağımsız Örneklemler için t-Testi”nden yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde, betimsel analiz yapılırken, frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, deney ve kontrol grubunun puanları karşılaştırıldığında, deney grubu lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda “Canlılar Dünyası” ünitesi kapsamında “Canlıları Tanıyalım” konusunun öğretiminde TGA ile desteklenmiş sınıf dışı eğitim etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenmelerindeki kalıcılık üzerine olumlu etkisinin olduğu görülmüştür.Keywords

Sınıf dışı eğitim, Tahmin-Gözlem-Açıklama, kalıcılık, akademik başarı, canlılar dünyası