SOCIAL STUDIES TEACHERS' VIEWS ON CULTURAL HERITAGE EDUCATION
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ )

Author : Meral METİN GÖKSU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1061-1093
175    200


Summary

The historical and cultural richness created by different civilizations that emerged in the past is transferred to future generations through education. Giving cultural heritage education in Social Studies course helps to support students' identity development as well as to raise individuals who learn about the history, values ​​and culture of the society. The objective of this study is to determine the problems with which teachers face while teaching cultural heritage and to find solutions for the expectations of teachers. This study, which aims to determine the "views of social studies teachers on cultural heritage education", was carried out with 17 social studies teachers working in secondary schools in Kars city centre. The basic qualitative research design was used in the study in accordance with the qualitative research approach. A semi-structured "cultural heritage education" interview form was created by the researcher by making use of the literature in order to determine the views of social studies teachers on cultural heritage education. Descriptive and inferential codes that emerged during the analysis were used in order to explain the qualitative data collected and to reach the relationships. Interview analyses were coded separately by another expert in a different field in order to increase reliability. In line with the data obtained, it was concluded that the teachers mostly used various materials visually while using direct instructions and question-answer method in cultural heritage education and that the students did not have enough information about cultural heritage education. At the same time, the social studies teachers stated that their students experienced different problems in cultural heritage education, such as being unfamiliar with cultural heritage elements, not knowing the places outside their hometown, and excessive procedures for trips. The social studies teachers stated that students should be able to travel to different places and to increase and concretize course materials in order to solve these problems.Keywords

Social studies, cultural heritage, teacher, learning.Abstract

Geçmişte yaşamış uygarlıkların oluşturdukları tarihi ve kültürel zenginlikler eğitim vasıtasıyla gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde kültürel miras eğitiminin verilmesi toplumun tarihini, değerlerini ve kültürünü öğrenen bireyler yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerin kimlik gelişiminin desteklenmesine de yardımcı olmaktadır. Yapılan çalışma ile kültürel miras eğitimi verilirken öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların neler olduğunun belirlenmesi ve öğretmenlerin beklentilerine yönelik çözüm yollarının bulunması amaçlanmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “kültürel miras eğitimine yönelik görüşlerini” tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, Kars ili merkez ortaokullarında görev yapan 17 sosyal bilgiler öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel miras eğitimine yönelik düşünce ve deneyimlerine dair görüşlerini tespit etmek amacıyla alan yazından yararlanılarak araştırmacı tarafından “kültürel miras eğitimi” yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Toplanan nitel verileri açıklayabilmek ve ilişkilere ulaşabilmek için analiz esnasında ortaya çıkan açıklayıcı, çıkarımsal kodlar kullanılmıştır. Güvenirliği artırmayı sağlamak amacıyla görüşme analizleri farklı alan uzmanı aracılığıyla ayrı ayrı kodlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, kültürel miras eğitiminde öğretmenler daha çok düz anlatım ve soru-cevap yöntemini kullanırken görsel olarak çeşitli materyallerden faydalandıkları ve öğrencilerin kültürel miras eğitimi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmenleri kültürel miras eğitiminde öğrencilerin kültürel miras öğelerine yabancı olmaları, öğrencilerin yaşadıkları bölgenin dışındaki yerleri bilmemesi, gezi için prosedürlerin fazla olması gibi farklı sorunlar yaşadıklarını bu sorunların çözümüne yönelik da öğrencilerin farklı yerleri gezmelerine imkan sağlanması, ders materyallerinin artırılması ve somutlaştırmanın yapılması gerektiğini tespit edilmiştir.Keywords

Sosyal bilgiler, kültürel miras, öğretmen, öğrenme.