SCHOOL ADMINISTRATORS’ CHALLENGES AND SOLUTIONS THROUGHOUT THEIR CAREER STAGES
(OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARİYER EVRELERİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI )

Author : İsmail KARSANTIK  , İsmail EROL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 411-460
57    55


Summary

Although there are different stages in the career development of the individual, this development is a wide process lasting from pre-birth to the end of life. School administrators go through scientifically identified career stages during their professional experience and encounter several challenges throughout those stages.  The current study, which aims to examine the perceptions of school administrators about the challenges they encounter in career stages and solutions to overcome, was conducted in phenomenology design, one of the qualitative research designs. Data were obtained through face-to-face interviews by utilizing a semi-structured interview form developed by the researchers. 20 school administrators including 15 males and five females participated in the interviews. The data were analyzed through content analysis and codes based on five sub-themes were created. Results demonstrated that the difficulties that school administrators encountered in their career stages were primarily related to bureaucracy, attitudes of teachers, administrators in higher positions, states of schools, pre-service education. The results revealed that some administrators improved themselves and kept themselves up to date with in-service training whereas some others took help from more experienced administrators to overcome challenges. It was concluded that past experiences had an effect on school administrators’ endeavors to overcome challenges, in that, it was observed that administrators holding administrative positions for a long time and experienced teachers overcome those challenges easily.Keywords

School administrators, career stages, career difficulties.Abstract

Bireyin kariyer gelişiminde değişik aşamalar olmakla birlikte, bu gelişim doğum öncesinden başlayıp yaşamın bitimine kadar olan süreci kapsamaktadır. Okul yöneticilerinin de profesyonel yaşamında bilimsel olarak belirlenen kariyer evreleri ve bu evrelerde karşılaştıkları zorluklar bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin kariyer evrelerinde karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerilerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemine uygun olarak durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 15 erkek ve beş kadın okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veriler içerik analizi yoluyla incelenmiş ve beş alt temaya bağlı kodlar oluşturulmuştur. Çalışmanın bulguları, okul yöneticilerinin kariyer evrelerinde en çok karşılaştıkları zorlukların başında bürokrasi, öğretmen tutumları, üst düzey yöneticiler, okulların durumları ve hizmet öncesi eğitim eksikliği gibi durumları öne çıkarmaktadır. Zorlukların üstesinden gelmek için bazı yöneticilerin hizmet içi eğitimler ile kendilerini geliştirdiği ve güncel tuttuğu, bazılarının ise tecrübeli idarecilerden destek aldığı görülmektedir. Karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmesinde ise geçmiş yaşantıların ve deneyimlerin okul yöneticileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin zorlukların üstesinden gelme çabalarında geçmiş deneyimlerin etkili olduğu sonucuna varılırken, uzun süredir yönetici pozisyonunda olan yöneticilerin ve deneyimli öğretmenlerin bu zorlukları daha kolay bir şekilde aştığı görülmektedir.Keywords

Okul yöneticileri, kariyer evreleri, kariyer güçlükleri.