REFLECTIONS OF THE “HUMAN NATURE” PROBLEMATIC IN THE PROFESSIONAL IDENTITY OF PRE-SERVICE TEACHERS WITHIN THE CONTEXT OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION COURSE
(EĞİTİM FELSEFESİ DERSİ KAPSAMINDA “İNSAN DOĞASI” SORUNSALININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİKLERİNE YANSIMALARI )

Author : Seval Yinilmez Akagündüz  , Ayşe SOYLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 286-331
66    64


Summary

The purpose of this study is to investigate the reflections of the problematic of “human nature” in the professional identity of pre-service teachers within the context of the philosophy of education course. This study is a basic interpretative qualitative study. The data of the study were collected from pre-service teachers taking the philosophy of education course in the Education Faculty of a state university in the fall term of the 2020-2021 academic year. The pre-service teachers were presented with descriptive information at the definition level including three approaches regarding human nature, and in light of the obtained data, the reflections of their views of the problematic of human nature in their professional identities were subjected to a philosophical questioning. Participants were determined by following the “criterion sampling” strategy, one of the purposeful sampling methods. A total of 125 pre-service teachers participated in the study. In the analysis of the collected data, content analysis was used. Inductive and deductive analyses were used together in accordance with the dynamics of the questions in the questionnaire. The findings of the study showed that the most dominant approach adopted by the pre-service teachers towards human nature is “tabula rasa”. Moreover, it was found that the approach adopted by a pre-service teacher towards human nature would have reflections in his/her professional practices in terms of the meaning of teaching and the role of teacher. In this connection, the most comprehensive result obtained is that pre-service teachers’ approaches regarding human nature is expected to determine the characteristics of their instructional processing.Keywords

Philosophy of education, human nature, professional Identity, philosophical analysisAbstract

Bu araştırmanın amacı eğitim felsefesi dersi kapsamında insan doğası sorunsalının öğretmen adaylarının mesleki kimliklerine yansımalarını incelemektir. Bu çalışma temel yorumlayıcı desende nitel bir araştırmadır. Araştırma verileri bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde, 2020-2021 Güz Döneminde Eğitim Felsefesi dersi alan öğretmen adaylarından elde edilmiştir. Öğretmen adaylarına insan doğasına ilişkin üç yaklaşımı içeren tanım düzeyinde açıklayıcı bilgi sunulmuş ve elde edilen veriler doğrultusunda onların insan doğası sorunsalına bakış açılarının mesleki kimliklerine yansımaları felsefi bir sorgulamadan geçirilmiştir. Katılımcılar amaçlı örnekleme türlerinden “ölçüt örnekleme” stratejisi izlenerek belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma çerçevesinde elde edilen yazılı verilerin çözümlenmesinde içerik çözümlemesi benimsenmiştir. Soru formunda yer alan soruların dinamiklerine uygun olarak tümevarımcı ve tümdengelimci çözümleme birlikte kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarında insan doğasının neliğine ilişkin yaklaşımlardan en baskın olanın “tabula rasa” yaklaşımı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bir öğretmenin insan doğasına ilişkin yaklaşımının mesleki pratiklere öğretimin anlamı ve öğretmenin rolleri açısından yansıyacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ulaşılan en genel sonuç öğretmen adaylarının insan doğasına ilişkin yaklaşımlarının öğretim süreçlerinin temel özelliklerini etkileyeceği beklentisidir.Keywords

Eğitim Felsefesi, insan doğası, mesleki kimlik, felsefi analiz