PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS VIEWS ON THE NATIONAL STRUGGLE
(TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ MÜCADELE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ )

Author : Ahmet Vurgun    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1502-1548
172    216


Summary

The aim of this research was to present the views of pre-service history teachers about the National Struggle, which has an important place in the history of the Turkish Republic and secondary education history curriculum. The National Struggle subject is in the second unit of the History of Turkish Revolution and Atatürkism curriculum, and it accounts for 25% of the lesson together with the function numbers and the allotted time. This figure gives a very important clue in terms of grasping the significance of the National Struggle subject and its place in the lesson. This lesson is given by history teachers in the secondary education. Thus, knowing the perceptions and attitudes of history teachers towards the subject will be very effective in achieving the objectives of the course and the expected learning outcomes. Also the time period we are in is the centenary of the National Struggle, it increases the importance of the research. In this study, easily accessible situation sampling method was used. The study group of the research included 11 pre-service history teachers. The data were collected with a structured interview form consisting of open-ended questions prepared in accordance with the purpose. After the findings were obtained, they were read several times and analyzed by summarizing and interpreting them using the content analysis method. Based on the findings, the participants saw the National Struggle as a war of independence against the imperialist forces occupying the homeland. More than half of the participants said that history teachers and history textbooks influenced their feelings and thoughts on the subject. Pre-service history teachers read most novels and watched documentaries among the works related to the National Struggle. While Mustafa Kemal Atatürk was expressed as the hero of the National Struggle by all the participants, regional heroes were also mentioned. In addition, more than half of the participants talked about female heroes. As a result of the research, it was realized that pre-service history teachers evaluated history as a whole. Moreover, it was observed that there were many components in history education including out-of-school and in-school.Keywords

the National Struggle, Turkish Revolution History, History Education, Pre-service TeacherAbstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve ortaöğretim tarih müfredatında önemli bir yere sahip olan Milli Mücadele hakkında tarih öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymaktır. Milli Mücadele konusu, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında ikinci ünitede yer almakta olup, kazanım sayıları ve ayrılan süreyle birlikte dersin %25’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu rakam, Milli Mücadele konusunun ağırlığını ve dersteki yerini göstermesi bakımından oldukça önemli ipucu vermektedir. Ortaöğretimde bu ders, tarih öğretmenleri tarafından işlenmektedir. Bu bakımdan tarih öğretmenlerinin konuya yönelik algı ve tutumlarının bilinmesi, dersin amaçlarına ulaşmada ve beklenen öğrenme kazanımlarının gerçekleşmesinde oldukça etkili olacaktır. Ayrıca içinde bulunduğumuz zaman dilimi Milli Mücadelenin yüzüncü yılına karşılık gelmektedir. Bu özellik, çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. Araştırmada, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 11 tarih öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, amaca uygun olarak hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bulgular elde edildikten sonra birkaç kez okunmuş ve içerik analizi metoduyla özetlenip yorumlanarak çözümlenmiştir. Bulgulardan hareketle, katılımcılar Milli Mücadeleyi, vatanı işgal eden emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık savaşı olarak görmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlası, tarih öğretmenleri ve tarih ders kitaplarının konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini etkilediğini belirtmiştir. Tarih öğretmen adayları, Milli Mücadeleyle ilgili eserlerden en çok roman okumuş ve belgesel izlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, tüm katılımcılar tarafından Milli Mücadelenin kahramanı olarak ifade edilirken, bölgesel kahramanlardan da bahsedilmiştir. Ayrıca katılımcıların yarıdan fazlası kadın kahramanları belirtmiştir. Araştırma sonucunda tarih öğretmen adaylarının tarihi bir bütün olarak değerlendirdikleri fark edilmiştir. Yine, okul dışı ve okul içi olmak üzere tarih eğitiminde pek çok bileşenin olduğu görülmüştür.Keywords

Milli Mücadele, İnkılap Tarihi, Tarih Eğitimi, Öğretmen Adayı