ORGANIZATION OF SCHOOL SPORTS ACTIVITIES IN VILLAGE INSTITUTES
(KÖY ENSTİTÜLERİNDE OKUL SPOR FAALİYETLERİ ÖRGÜTLENMESİ )

Author : Mehmet YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 749-776
78    56


Summary

The aim of this research is to reveal what are the school sports activities and their execution areas in Village Institutes. For this purpose, a case study, one of the qualitative research methods, was used. In order to reach the research findings, detailed literature research was carried out and attention was paid to the requirement that the data be meaningful within itself in the data collection and analysis processes. In this direction, the consistency between the purpose of the study, data collection tool and data analysis has been taken into consideration all the time. In addition, content analysis was made according to the data obtained in the study. According to the results of the research, it can be said that within-class, inter-branch, inter-class and inter-league and mostly inter-institute school sports activities take place within the Village Institutes. In addition, within the scope of school sports activities, the organization of sports competitions in accordance with the geographical conditions of the region where the institute was established, the formation of regions according to the places where the institutes were established and the fact that sports competitions were held between institutes in these regions draw attention different from the way school sports activities are implemented in other educational institutions. Moreover, within the scope of school sports activities, it is seen that the most attention is in the branch of athletics, while it is among the remarkable points according to the results of the research that the institutes participate in school sports activities with less sports compared to the physical education lesson contents.Keywords

Village institute, school sports activities, sports branchesAbstract

Eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli amaçlarından birisi de okullardaki sprotif faaliyetler ile öğrencilere davranış ve değer kazandırmaktır. Eğitimde süreklilik ve devamlılık bağlamında, Türkiye’de eğitim tarihi açısından önemli bir misyon üstlenmiş Köy Enstitülerinde gerçekleştirilen okul spor faaliyetleri ve uygulamalarının da incelenmesi önemlidir. Ayrıca literatürde Köy Enstitüleri ile ilgili oldukça fazla çalışma olmasına ragmen Köy Enstitüleri’nde uygulanan beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle ilgili yeterli çalışmanın olmaması bu çalışmanın yapılmasındaki en önemli etkenlerden birisidir. Bu amaçla Köy Enstitülerinin 1943, 1947 ve 1953 yılı öğretim programları ile Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan 1940-1960 yılları arasındaki Tebliğler Dergileri incelenmiştir. Bulgulara ulaşmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu amaçla ayrıntılı literatür araştırması yapılmış, veri toplama ve analiz işlemlerinde verilerin kendi içinde anlamlı olmalarına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, veri toplama aracı ve veri analizi arasındaki tutarlık sürekli göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca araştırmada elde edilen veriler ışığında içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Köy Enstitüleri bünyesinde okul spor faaliyetlerinin sınıflar içi, şubeler arası, sınıflar arası ve kümeler arası olmak üzere ve daha çok Köy Enstitülerinin kendi içinde gerçekleştiği söylenebilir. Ayrıca okul spor faaliyetleri kapsamında yapılan yarışmalarda enstitülerin kurulduğu bölgenin coğrafi şartlarına uygun spor müsabakalarının yapılması, enstitülerin kurulduğu yerlere göre müsabaka bölgelerinin oluşturulması ve spor müsabakalarının bu bölgelerde yer alan enstitüler arasında yapılması da diğer eğitim kurumlarında uygulanan okul spor faaliyetlerinden farklı olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca okul spor faaliyeti kapsamında en fazla ilgilinin atletizm branşında olduğu söylenebilirken, enstitülerin beden eğitimi ders içeriklerine göre okul spor faaliyetlerine daha az spor branşıyla kaldığı tespit edilmiştir.Keywords

Köy Enstitüleri, okul spor faaliyetleri, spor branşları.