THE RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE SATISFACTION AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF SCHOOL PSYCHOLOGICAL COUNSELORS
(OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ SERBEST ZAMAN DOYUMU İLE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Esra TÖRE  , Ramazan Mert Öge  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1236-1263
165    196


Summary

The concept of cognitive flexibility, which expresses the ability of an individual to adapt his / her approach or way of thinking to any event, situation, or way of thinking to the new situation, and the concept of leisure satisfaction, which expresses the satisfaction it provides in the time outside of the work activities and basic needs in order to survive. The aim of this study is to examine the relationship between leisure satisfaction and cognitive flexibility of school psychological counselors. The research was conducted in relational scanning model, one of the quantitative research methods. The research was carried out in public schools in the province of Istanbul in 2019.The sample of the study consists of 157 women and 146 men, in total 303 school counselors. “Cognitive Flexibility Inventory” and “Leisure Satisfaction Scale” were used as data collection tools. Research data were tested using t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and correlation analysis. According to the results of the research, the cognitive flexibility and leisure satisfaction of the school psychological counselors were found to be high level. Cognitive flexibility and leisure satisfaction of school counselors do not differ significantly according to gender, marital status, age and education level. A highly significant positive correlation was found between cognitive flexibility and leisure satisfaction of school counselors. The research findings were discussed within the framework of the relevant literature, and recommendations were made.Keywords

Cognitive Flexibility, Leisure Satisfaction, School Psychological CounselorsAbstract

Bireyin herhangi bir olaya, duruma yönelik yaklaşımını veya düşünme biçimini, ortaya çıkan yeni duruma adapte edebilme yeteneğini ifade eden bilişsel esneklik kavramı ve hayatta kalabilmek adına gerçekleştirdiği çalışma faaliyetlerinin ve temel gereksinimlerinin dışında kalan zamanda sağladığı tatmini ifade eden serbest zaman doyumu kavramı bu çalışmanın temel kavramlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının serbest zaman doyumu ile bilişsel esneklikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırma 2019 yılında İstanbul ilinde yer alan devlet okullarında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 157 kadın, 146 erkek toplamda 303 okul psikolojik danışmanı oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak, “Bilişsel Esneklik Envanteri” ve “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analiz kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, okul psikolojik danışmanlarının bilişsel esneklik ve serbest zaman doyumları yüksek düzeyde bulunmuştur. Okul psikolojik danışmanlarının bilişsel esneklikleri ve serbest zaman doyumları cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Okul psikolojik danışmanlarının bilişsel esneklikleri ile serbest zaman doyumu düzeyleri arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  Araştırma bulguları ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılarak, önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Bilişsel Esneklik, Serbest Zaman Doyumu, Okul Psikolojik Danışmanları