THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON THE SPEAKING SKILL OF CHILDREN IN DISTANCE EDUCATION AND DAILY LIFE
(COVİD-19 KÜRESEL SALGIN SÜRECİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE VE GÜNLÜK HAYATTA ÇOCUKLARIN KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ )

Author : Berker Kurt    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 938-983
    


Summary

One of the most important events that deeply affect history of humanity is epidemics that occur at different occasions. The Covid-19 pandemic is a significant epidemic that has historically had no precedent, causing schools to be locked down worldwide. This epidemic has had the first and greatest impact on education after the healthcare service. Speaking skill, a language skill based on social learning, is shaped and developed by children assessing events around them and making connections between them. The aim of this research is to analyze and present the effect of Covid- 19 pandemic on the speaking skills of the children in the distance learning and in their daily lives in the frame of the point of views of parents and close relatives. Sub problems of the research involves what the general condition of the children in the distance education period is and whether there are problems in Turkish lessons or not during this distance education and how the Covid-19 pandemic period influences their speaking skills. The study group of this qualitative study consists of parents or relatives of 83 children who carry on their primary and secondary education online and live in the same house with them. The data were gathered through a questionnaire designed by the researcher. Data analysis technique was used to analyze the data. The results showed that the children’ speaking skills in online lessons and in their daily lives were influenced in a negative way. The children who could not express themselves verbally during online education were seen to have problems when it comes to the number of subjects they talked about in their daily life, the number of people they talked to and the length of time they spent on speaking with others. The results unearthed that the students used limited number of vocabulary again and again and spoke with an accent.



Keywords

Covid-19, speaking skill, distant education, education of mother tongue



Abstract

İnsanlık tarihini derinden etkiyen önemli olaylardan biri de farklı zamanlarda yaşanan salgın hastalıklardır. Covid-19 küresel salgını tarihsel olarak emsaline rastlanmamış, okulların dünya çapında kapatılması olayına neden olmuş önemli bir salgın olayıdır. Bu salgın sağlık sektöründen sonra ilk ve en büyük etkiyi eğitim sektörüne yapmıştır. Sosyal öğrenmelere dayalı bir dil becerisi olan konuşma becerisi, çocukların çevrelerindeki olayları değerlendirmesi ve bunlar arasında bağlantı kurmasıyla şekillenir ve gelişir. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 küresel salgın sürecinin çocukların uzaktan eğitimde ve günlük hayattaki konuşma becerisine etkisini ebeveyn ve yakın akraba görüşleri çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmanın alt problemlerini; çocukların uzaktan eğitim sürecindeki derslerde genel durumlarının ve konuşmadaki durumlarının nasıl olduğu; uzaktan eğitim kapsamındaki Türkçe derslerinde problemlerin olup olmadığı ve Covid-19 salgın sürecinin çocukların konuşma becerisini nasıl etkilediği oluşturmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması biçimde desenlenen araştırmanın çalışma grubunu ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden 83 çocuğun aynı evde yaşayan ebeveyn veya bir akrabası oluşturmaktadır. Veriler sormaca formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Covid-19 salgın sürecinin çocukların uzaktan eğitimde ve günlük hayattaki konuşma becerilerini olumsuz olarak etkilediği tespit edilmiştir. Uzaktan eğitim derslerinde sözel olarak kendini yeterince ifade edemeyen çocukların benzer olarak günlük hayatta da konuştukları konular, kişiler ve konuşma sürelerinin azaldığı durumlarına ulaşılmıştır. Sözcük dağarcığında azalma, sınırlı sayıda ve aynı sözcükleri kullanma, ağız özelliğiyle konuşma gibi konuşma problemlerinin yaşandığı tespiti bu araştırmanın önemli sonuçlarındandır.



Keywords

Covid-19, konuşma becerisi, uzaktan eğitim, ana dili eğitimi