THE MEDIATING ROLE OF SOCIO-ECONOMIC STATUS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEM-FOCUSED COPING STRATEGIES AND TEST ANXIETY IN CONSERVATORY STUDENTS
(KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ODAKLI STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE SINAV KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN ARACI ROLÜ )

Author : İlker Kömürcü  Hacer Mohan Kömürcü  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 819-847
    


Summary

The aim of the study is to test the model developed in order to determine whether there is a mediator role of socio-economic status in the relationship between problem-focused coping strategies and test anxiety of conservatory students. The importance of research stems from the fact that it determines the mediating role of socio-economic status in the relationship between problem-focused coping strategies and test anxiety. The research is a descriptive research and designed in a relational survey pattern, which is one of the quantitative research methods. The research group consists of 92 students (age range = 18 to 23) who receive education at the undergraduate level. Data related to problem-focused coping strategies “Coping Style Scale”, test anxiety “Test Anxiety Inventory” and socio-economic status “Socio-Economic Status Inventory” were conducted. Research data was analyzed through correlation analysis, Confirmatory Factor Analysis (CFA), Mediation Analysis. SPSS and AMOS programs were used for data analysis. In Model 1, the relationship between problem-focused coping and test anxiety was examined and the regression coefficient between the two variables was determined as β = -.56 (p< .001). The mediating role of socio-economic status in the relationship between problem-focused coping style and test anxiety in Model 2 was examined. It was observed that the regression coefficient between the problem-focused coping style and test anxiety decreased to β = -.30 and although the p value was significant, the p value and fit indices of Model 2 decreased compared to Model 1. According to the findings, it is seen that socio-economic status has a mediating effect between the problem-focused coping style and test anxiety among conservatory students. According to the bootstrap confidence interval, the socio-economic status has a partial mediating effect between the problem-focused coping style and test anxiety. The result of this research revealed that socio-economic status was found to be a partial mediator in the relationship between problem-focused coping strategies and test anxiety in conservatory students.Keywords

Test anxiety, coping with stress, problem-focused strategy, socio-economic status, conservatory education, music, mediation analysis.Abstract

Çalışmanın amacı, konservatuvar öğrencilerinin problem odaklı başa çıkma stratejileri ile sınav kaygıları arasındaki ilişkide sosyo-ekonomik durumun aracı rolünün olup olmadığını belirlemek amacıyla geliştirilen modeli test etmektir. Araştırmanın önemi, problem odaklı başa çıkma stratejileri ile sınav kaygısı arasındaki ilişkide sosyo-ekonomik durumun aracı rolünü belirlemesinden kaynaklanmaktadır. Araştırma betimsel bir araştırmadır ve nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu lisans düzeyinde sanat eğitim alan toplam 92 konservatuvar öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Güney Florida Üniversitesi tarafından Spielberger, Serason ve Osterhouse’a ait olmak üzere üç farklı kaygı envanteri kullanılarak geliştirilen, Türkçe’ye uyarlaması ise Öner ve Albayrak (1990) tarafından yapılan “Sınav Kaygısı Envanteri”; Lazarus ve Folkman tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlaması Şahin ve Durak tarafından yapılan “Stresle Başa Çıkma Tarzı Ölçeği”; ve öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin verileri toplamak için “Sosyo-Ekonomik Düzey Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla regresyon analizi, aracılık rolü analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Verilerin Analizinde SPSS22 ve AMOS 23 programlarından yararlanılmıştır. Model 1’de problem odaklı stresle başa çıkma tarzı ve sınav kaygısı ilişkisi incelenmiş ve iki değişken arasındaki regresyon katsayısı β = -.56, p>.001 olarak tespit edilmiştir. Model 2’de sosyo-ekonomik düzeyin aracı değişken olarak etkisi incelenmiş, problem odaklı stresle başa çıkma tarzı ve sınav kaygısı arasındaki regresyon katsayısının β = -.30’a düştüğü ve anlamlı olmakla birlikte p değeri ve iyilik uyum indekslerinin değerlerinin Model 1’e göre azaldığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre sosyo-ekonomik düzeyin problem odaklı stresle başa çıkma tarzı ve sınav kaygısı arasında aracı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Özyükleme (bootstrap) güven aralığı verilerine göre de sosyo-ekonomik düzeyin problem odaklı stresle başa çıkma tarzı ve sınav kaygısı arasında kısmi aracılık etkisinden söz edilebilir. Araştırma sonucunda konservatuvar öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile sınav kaygıları arasındaki ilişkide sosyo-ekonomik düzeyin kısmi aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Sınav kaygısı, stresle başa çıkma, sosyo-ekonomik düzey, konservatuvar eğitimi, müzik, aracılık etkisi.