SCIENCE TEACHERS' VIEWS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ )

Author : Süleyman AYDIN  , Münevver SUBAŞI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1171-1205
    


Summary

Considering the environmental problems experienced today, living in a balance and harmony with nature can only be achieved through education. Education is a prerequisite for sustainable development, which reveals the idea of a more livable world and a better future. Teachers who are the practitioners of education for sustainable development and will play the most effective role in this process. The main purpose of this study was to reveal the opinions of science teachers on sustainable development. For this purpose, field scanning method was used in order to reveal the current situation. 50 science teachers who work in differet provinces in Turkey participated in this study. As a data collection tool, an online questionnaire consisting of three semi-structured open-ended questions were used. The questionnaires were delivered to teachers via Google Form. The data obtained from the teachers were analyzed with the help of content analysis, which enables the analysis of the data by creating codes, categories and themes. As a result of the analysis of the data, three categories, each with a different number of codes, were obtained: the concept of sustainable development, objectives of sustainable development, continuity of sustainable development. As a result of the study, it was seen that science teachers dealt with the concept of sustainable development holistically by taking all its dimensions. It has been determined that teachers generally touch on all dimensions in their views on sustainable development, but the environmental and social dimensions come to the fore. At the end of the study, suggestions were made for prospective researchs.Keywords

Science, teachers' views, sustainable development.Abstract

Günümüzde yaşanan çevresel sorunlar dikkate alındığında doğayla bir denge ve uyum içinde yaşamak ancak eğitim yoluyla sağlanabilir. Daha yaşanılabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek düşüncesini ortaya koyan sürdürülebilir kalkınma içinde eğitim önkoşuldur. Sürdürülebilir kalkınma için eğitimin uygulayıcısı olan ve bu süreçte en etkili rolü oynayacak olan öğretmenlerdir. Bu çalışmanın temel amacı fen bilimleri öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma konusunda görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca uygun olarak mevcut durumu ortaya koyabilmek amacıyla alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmakta olan 50 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi olarak hazırlanmış ve 3 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketler öğretmenlere Google Form aracılığıyla ulaştırılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler kod, kategori ve temalar oluşturularak verilerin çözümlenmesine olanak sağlayan içerik analizi yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda her biri farklı sayıda koda sahip üç kategori elde edilmiştir: sürdürülebilir kalkınma kavramı, sürdürülebilir kalkınmanın amaçları, sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı. Çalışma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma kavramını bütüncül olarak ele aldığı görülmüştür. Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma hakkındaki görüşlerinde genel olarak bütün boyutlara değindiği ancak çevre ve sosyal boyutun ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Çalışma sonunda, ileriye dönük araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Fen bilimleri, öğretmen görüşleri, sürdürülebilir kalkınma.