THE COMPARISON OF GERMANY SOCIAL SCIENCES (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) CURRICULUM WITH TURKEY SOCIAL STUDIES CURRICULUM
(ALMANYA TOPLUM BİLİMLERİ (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) İLE TÜRKİYE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI )

Author : İrem Pamuk    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 848-881
    


Summary

Social sciences course (Gesellschaftswissenschaften) which has been taught since 2017-2018 academic year in 5th and 6th grades in Berlin state of Germany is a citizenship course which investigates the sophisticated aspects of living together as a community in regards with the notions of time, place and society similar to the social studies course that is taught from grade 4 till the end of grade 7 in Turkey. The aim of this study is to compare the curriculum of the social sciences course which is taught in 5th and 6th grades in Berlin state of Germany with the social studies course which is taught in Turkey and to reveal the similarities and differences between the courses. The comparison was made within the framework of the general features, aims, subject/learning areas of the courses and the skills to be acquired. In this study, which is an example of comparative education, case study, one of the qualitative research methods, was used and the data were obtained by document analysis. The research sample consists of the curriculum of social sciences that is taught in Germany and the curriculum of social studies that is taught in Turkey in the scope of purposive sampling. The data were analyzed, compared and interpreted using content analysis. According to the research results; Both courses are designed according to the integrated education approach and are based on raising active citizens who will develop the culture of democracy. Among the characteristics of active citizens, it has been determined that the construction of national identity in social studies comes to the fore, while the understanding of raising universal citizens in social sciences is at the forefront.Keywords

Gesellschaftswissenschaften, social science, social studies, curriculum, comparative education, citizenshipAbstract

Almanya’nın Berlin eyaletinde 5 ve 6. sınıflarda 2017- 2018 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan toplum bilimleri (Gesellschaftswissenschaften) dersi, Türkiye’de 4. sınıftan 7. sınıfın sonuna kadar okutulan sosyal bilgiler dersine benzer şekilde zaman, mekân ve toplum bağlamlarında toplumsal bir arada yaşamın çok yönlü boyutlarıyla ilgilenen bir vatandaşlık eğitimi dersidir. Bu araştırmanın amacı toplum bilimleri dersi ile sosyal bilgiler dersinin öğretim programlarının karşılaştırılarak, dersler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasıdır. Karşılaştırma, derslerin genel özellikleri, amaçları, konu/ öğrenme alanları ve kazandırılacak beceriler çerçevesinde yapılmıştır. Bir karşılaştırmalı eğitim örneği olan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmış ve veriler doküman analizi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemi kapsamında Almanya’da okutulan toplum bilimleri dersi öğretim programı ile Türkiye’de okutulan sosyal bilgiler dersi öğretim programı oluşturmaktadır. Veriler, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiş, karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; her iki ders de toplu öğretim yaklaşımına göre tasarlanmış olup demokrasi kültürünü geliştirecek, aktif vatandaşlar yetiştirmeyi temel almaktadır. Aktif vatandaşın özellikleri arasında ise sosyal bilgilerde milli kimlik inşası ön plana çıkarken, toplum bilimlerinde evrensel vatandaş yetiştirilmesi anlayışının ön planda olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Gesellschaftswissenschaften, toplum bilimleri, sosyal bilgiler, öğretim programı, karşılaştırmalı eğitim, vatandaşlık