THE ITEM POOL DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL LITERACY
(MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU HAVUZU GELİŞTİRME ÇALIŞMASI )

Author : Furkan DEMİR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1368-1427
    


Summary

This study aimed to examine, revise, test, and evaluate the items produced in mathematical literacy in terms of language, structure, and content and create an item pool containing valid, reliable, and applicable items. The study method was based on the formative assessment of development research types. Thus, small group tests were carried out with 8th grade students, field tests with 9th and 10th graders. The small group tests consisted of 20-30 students, and 3053 and 2918 students participated in the first and second field tests. A total of 102 items were tested. Following the small group tests, student solutions were analyzed, and revision procedures were carried out accordingly. At the end of the first and second field tests, item analysis was completed through 27% upper and lower groups method. According to the first field test results, 33 items were revised, considering the item discrimination index and the accumulation rates in distracter items among the upper and lower groups. Those items were re-tested in the second field test. The structural and cognitive factors that affect the validity were included in the results related to the second field test analysis of the revised items. These factors would contribute to the revision methodology literature. At the end of the study, there were 94 items, of which the discrimination index was rjx≥0,30. Besides, the mathematical literacy sub-dimensions measured by each of the given items were determined within this study's scope. The items, mathematical literacy sub-dimensions, and item statistics were in the appendixes. It is suggested that using the given items in mathematics education research, in-class activities, and measurement and evaluation activities will be beneficial for students to develop mathematical literacy.Keywords

Item analysis, item pool, mathematical literacy, PISA, revision methodology.Abstract

Bu çalışmanın amacı alan yazında matematik okuryazarlığı soru yazma çalışmaları kapsamında üretilmiş soruları dil, yapı ve içerik açısından incelemek, revize etmek, sahada denemek, değerlendirmek ve nihayetinde geçerli, güvenilir ve uygulanabilir maddeleri içeren bir soru havuzu elde etmektir. Çalışmanın yönteminde geliştirme araştırmasının biçimlendirici değerlendirme türü esas alınmıştır. Buna göre küçük grup testleri 8. sınıf, saha testleri 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Küçük grup testlerine 20-30, birinci ve ikinci saha testlerine sırasıyla 3053 ve 2918 öğrenci katılmıştır. Toplam 102 adet soru denenmiştir. Küçük grup testlerinin ardından öğrenci çözümleri analiz edilmiş ve buna göre revize işlemleri gerçekleştirilmiştir. Birinci ve ikinci saha testlerinin sonunda % 27‘lik üst ve alt gruplar yöntemi kullanılmış ve soruların madde analizleri yapılmıştır. Birinci saha testi sonuçlarına göre soruların madde ayırt edicilik değerleri ile üst ve alt gruptaki öğrencilerin çeldiricilere yığılma oranları dikkate alınarak 33 adet soru revize edilmiş ve ikinci saha testinde tekrar denenmiştir. Revize edilen soruların ikinci saha testi analizlerine göre sorularda geçerliği etkileyen yapısal ve bilişsel etkenlere sonuçlarda yer verilmiştir. Bu etkenler revize metodolojisi alanında katkı sağlayabilir. Çalışma sonunda madde ayırt edicilik değeri rjx≥0,30 şartını sağlayan 94 adet soru elde edilmiştir. Ayrıca bu soruların her birinin ölçtüğü matematik okuryazarlığı alt boyutları bu çalışma kapsamında belirlenmiştir. Sorulara, soruların eşleştirildiği matematik okuryazarlığı alt boyutlarına ve madde istatistiklerine eklerde yer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen sorulara matematik eğitimi araştırmalarında, ders içi etkinlerde ve ölçme değerlendirme faaliyetlerinde yer verilmesinin öğrencilerin matematik okuryazarlığının geliştirilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.Keywords

Madde analizi, matematik okuryazarlığı, PISA, revize metodolojisi, soru havuzu.