INDIVIDUAL INSTRUMENT PRACTICE HABITS OF PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION STUDENTS
(MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI )

Author : Yavuz ŞEN  , Şevki Özer AKÇAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1311-1342
    


Summary

The study aims to determine the individual instrument practice habits of the students who receive professional music education and to analyse whether they vary according to different variables. The correlational survey model, a non-experimental quantitative research method, was employed in this study. The study data were gathered from 255 people practising professional music at Ataturk University. In the study, as data collection tools "The instrument Practice Habits Scale" and personal information form were used. The data was examined using descriptive statistical methods such as frequency and percentage, as well as predictive statistical methods such as t-test and ANOVA. In the study result, it was observed that the general practice habits of the students were high according to the scores obtained from the scale of individual instrument practice habits. The scores of male students are higher than female students, and the scores of students graduating from other high schools are higher than those of fine arts high school graduates. Also, the results of the study show that there are differences in terms of grade level and time allocated to the practice but that there are no significant differences concerning other variables. Practice habits can be regarded as a factor affecting student performance. In individual instrument training, the teacher should develop the students' skill of preparing and applying a structured exercise program. During the instrument practice process, it can be assumed that doing planned practice and using time efficiently may have positive effects on the student. It may be suggested that the new researches which focusing on practice habits in individual instrument training should be designed with multidimensional models that used qualitative techniques like observation and interview, based not only on scale data.Keywords

Music, instrument training, practice strategies, preparing to practiceAbstract

Bu araştırmanın amacı, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıklarını belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu çalışmada, deneysel olmayan nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Atatürk Üniversitesi'nde mesleki müzik eğitimi alan 255 kişiden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde, kestirimsel istatistik yöntemlerinden t-testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ölçeğinden elde edilen puanlara göre öğrencilerin genel çalışma alışkanlıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin puanları kız öğrencilere göre, diğer liselerden mezun olan öğrencilerin puanları ise güzel sanatlar lisesi mezunlarına göre daha yüksektir. Ayrıca araştırma sonuçları sınıf düzeyi ve çalışmaya ayrılan süre açısından farklılıklar olduğunu fakat diğer değişkenlere göre anlamlı farklılıkların olmadığını göstermiştir. Çalışma alışkanlıkları, öğrencinin performansını etkileyen bir faktör olarak kabul edilebilir. Bireysel çalgı eğitiminde öğretmen, öğrencinin yapılandırılmış bir egzersiz programı hazırlama ve uygulama becerisini geliştirmelidir. Çalgı çalışma sürecinde plansız pratik yapmanın veya zamanı verimli kullanmamanın öğrenci üzerinde olumsuz etkileri olabileceği söylenebilir. Bireysel çalgı eğitiminde çalışma alışkanlıklarına odaklanan yeni araştırmaların, sadece ölçek verilerine dayalı değil, aynı zamanda gözlem ve görüşme gibi nitel tekniklerin de kullanıldığı çok boyutlu modellerle tasarlanması önerilebilir.Keywords

Müzik, çalgı öğretimi, çalışma stratejileri, çalışmaya hazırlık