Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVELOPMENT OF ATTITUDES SCALE TOWARDS THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION
(EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI )

Author : Bülent Aksoy  , Sadettin ERBAŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page : 324-335
    


Summary

This study aims at developing an assessment tool to measure teacher prospective teachers' attitudes towards the use of information technology. After reviewing the related studies and literature in this field, a pool of 41 items prepared on a 5-point Likert scale was shaped. The content and construct validity of the Likert-type scale was consulted to an expert. In line with expert opinions, the number of items was reduced to 39 and a draft version of the scale was reshaped. The 39-item draft form of the scale was applied to 335 prospective teachers studying in different branches at Gazi University Gazi Faculty of Education in the fall semester of 2018-2019 Academic Year. In order to determine the validity of the scale, exploratory factor analysis (EFA) was conducted. Regarding the analysis, the scale was determined to consist of a 22-item 4-factor construct. The Cronbach-alpha reliability coefficient for the whole scale was calculated as .92. The Cronbach-alpha values of the 4 dimensions of the scale were calculated as .89 for the first dimension, .86 for the second dimension, .79 for the third dimension, and .76 for the fourth dimension, respectively. For the construct validity of the scale, confirmatory factor analysis was performed and the obtained fit index values; ?2=589.07 sd=203, P=.00, RMSEA=.075, SRMR=.060 GFI=.86, AGFI=.83, NFI=.94, NNFI=.96, CFI=.96 and IFI=.96. Regarding these results, the scale was confirmed to consist of 22 items and 4 factors. In light of these findings, the scale can be indicated to measure the attitudes of prospective teachers towards the use of information technology in education in a valid and reliable way.Keywords

Education, information technology, attitude, scaleAbstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının bilişim teknolojisi kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu alanda yapılmış ilgili çalışmalar ve literatür incelendikten sonra 5’li likert dereceleme ölçeğinde hazırlanan 41 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Hazırlanan likert tipi ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda madde sayısı 39’a düşürülerek ölçeğin taslak hali oluşturulmuştur. Geçerlik ve güvenirlik kanıtlarının toplanması için ölçeğin 39 maddelik taslak formu 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde farklı branşlarda öğrenim gören toplam 335 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğini belirlemek için önce açımlayıcı faktör analizi(AFA) yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde ölçeğin 22 maddelik 4 faktörlü bir yapıdan oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı ise .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 4 boyutuna ait Cronbach-alpha değerleri ise sırasıyla birinci boyut için .89, ikinci boyut için .86, üçüncü boyut için .79, dördüncü boyut için .76 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve elde edilen uyum indeks değerleri; ?2=589,07 sd=203, P=.00, RMSEA= .075, SRMR= .060 GFI= .86, AGFI= .83, NFI= .94, NNFI= .96, CFI= .96 ve IFI= .96 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; Ölçeğin 22 madde ve 4 faktörden oluştuğu sonucu doğrulanmıştır. Bu bulgulara göre ölçeğin öğretmen adaylarının eğitimde bilişim teknolojisi kullanımlarına yönelik tutumları geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü söylenebilir.Keywords

Eğitim, eğitim teknolojisi, tutum, ölçek

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri