EDUCATIONAL MESSAGES ON IDENTITY AND PERSONALITY DEVELOPMENT IN CHILDREN'S LITERATURE PRODUCTS
(ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE KİMLİK VE KİŞİLİK GELİŞİMİNE YÖNELİK EĞİTSEL İLETİLER )

Author : Nuray Kayadibi  , Fatma Açık  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 882-937
    


Summary

Adolescence which is an important process in which the individual steps from childhood to adulthood is a period in which physical, spiritual and social development for the future is shaped. In this transition period, the individual tries to define the self with abstract thought and take a place in the socio-cultural structure. Personality and identity development are shaped especially during adolescence. It is important for the continuation of a healthy social structure to support the sociological, psychological, moral and religious development of children in this age range by bringing them together with qualified literary products appropriate to their level. In the changing world, a multicultural structure has emerged with the age of communication. Although communication, knowing the world, universal values are important, it is possible for the individual to say “this is me” by only adopting the values of the society in which they live and having a national identity. At this point, one of the most important tools is children's literature products. In this study, it is aimed to examine the educational messages in children's books that appeal to the 11-15 age range in which the child shows a significant development and change. The case study of the qualitative research designs was used in the study. The books of Mavisel Yener, Cahit Zarifoğlu, Cemil Kavukçu and Behiç Ak whose books are on the list of best sellers in today's Turkish children's literature, have been examined in terms of educational messages. 273 messages detected are classified as "ethical messages", "psychological messages", "sociological messages", "economic messages", "religious messages", "informational messages" and "other messages". As a result of the research, it was determined that sociological messages were mostly included, followed by informational, other, psychological, ethical, religious and economic messages, respectively.Keywords

Children's books, educational messages, identity development.Abstract

Bireyin çocukluktan yetişkinliğe adım attığı önemli bir süreç olan ergenlik, geleceğe yönelik bedensel, ruhsal, toplumsal gelişimin şekillendiği bir dönemdir. Bu geçiş döneminde birey soyut düşünceyle birlikte kendini tanımlamaya, sosyokültürel yapı içerisinde kendisine yer edinmeye çalışır. Bireyin kişilik ve kimlik gelişimi özellikle ergenlik döneminde şekillenir. Bu yaş aralığında çocuğu, seviyesine uygun nitelikli edebî ürünlerle buluşturarak sosyolojik, psikolojik, ahlaki, dinî gelişimini desteklemek ve kimlik kazanımına katkıda bulunmak sağlıklı bir toplum yapısının devamı açısından önemlidir. Değişen dünyada iletişim çağı ile birlikte çok kültürlü bir yapı ortaya çıkmıştır. İletişim, dünyayı tanımak, evrensel değerler önemli olmakla birlikte bireyin “ben buyum” diyebilmesi; yaşadığı toplumun değer yargılarını benimsemesi ve millî kimlik edinebilmesi ile mümkündür. Bu noktada en önemli araçlardan biri çocuk edebiyatı ürünleridir. Bu çalışmada çocuğun önemli bir gelişim ve değişim gösterdiği 11-15 yaş aralığına hitap eden çocuk kitaplarında bulunan eğitsel iletileri incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Günümüz Türk çocuk edebiyatında kitapları çok satılanlar listesine girmiş olan Mavisel Yener, Cahit Zarifoğlu, Cemil Kavukçu ve Behiç Ak’ın çocuk kitapları eğitsel iletiler açısından incelenmiştir. Tespit edilen 273 ileti; “etik iletiler”, “psikolojik iletiler”, “sosyolojik iletiler”, “ekonomik iletiler”, “dinî iletiler”, “bilgi içerikli iletiler” ve “öteki iletiler” olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda en çok sosyolojik iletilere daha sonra sırasıyla bilgi içerikli, öteki, psikolojik, etik, dinî ve ekonomik iletilere yer verildiği tespit edilmiştir.Keywords

Çocuk kitapları, eğitsel iletiler, kimlik gelişimi.