Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN SENCE OF BELONGING AND TECHNOLOGY ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS
(LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA AİDİYET DUYGUSU VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Bayram Gökbulut    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page : 281-297
    


Summary

Nowadays, technology addiction poses great risks, especially for adolescents. With this study, the relationship between high school students' technology addiction levels and school belonging feelings was tried to be revealed. For this purpose, western Turkey in the Black Sea region in the 2018-2019 academic year due to the five public data online as out of the 232 students in the school were collected. Two scales were used as a data collection tool in the study, where relational scanning method was used. The first of these scales is The Technology Dependency Scale and the second is the Sense of Belonging School Scale. The data obtained from the scales were analyzed using SPSS package program. In addition, as a result of the analysis, technology dependence levels of high school students were found to be low. When the addiction level is examined according to gender, it is seen that technology addiction levels of male students are higher than technology addiction levels of female students. According to gender, male students 'level of attachment to school was lower than female students' level of attachment to school. When the sense of rejection is analyzed according to gender, male students feel more rejected than female students. In terms of academic achievement, it was seen that technology addiction negatively affected academic achievement in general. It was concluded that the technology dependency levels of the 10th grade students were higher than the 11th grade students' grades. According to the type of school, the technology dependency levels of vocational high school students are higher compared to students in other high schools, whereas the level of sense of belonging to school is lower than the students studying in other high schools. There was a moderate negative correlation between technology dependence and school sense of belonging.Keywords

Technology Addiction, Academic Success, Sense of Belonging, Sense of RejectionAbstract

Günümüzde teknoloji bağımlılığı büyük riskler oluşturmakta, özellikle de ergenlik dönemindeki gençleri tehdit etmektedir. Yapılan bu çalışma ile lise öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeyleri ile okul aidiyet duyguları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de batı Karadeniz bölgesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında kamuya bağlı beş adet lisede öğrenim gören 232 öğrenciden çevrimiçi olarak veriler toplanmıştır. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak iki adet ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeklerden birincisi Teknoloji Bağımlılık Ölçeği ikincisi ise Aidiyet Duygusu Ölçeği’dir. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak istatistiki analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde liselerde öğrenim gören öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeyleri düşük olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca teknoloji bağımlılık düzeyinin cinsiyete göre incelendiğinde, erkek öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeyleri kız öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeylerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre erkek öğrencilerin okula bağlılık duyguları kadın öğrencilerin okula bağlılık düzeyinden daha düşük düzeyde elde edilmiştir. Cinsiyete göre reddedilmişlik duygusu incelendiğinde ise erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre kendilerini daha çok reddedilmiş olarak hissetmektedir. Akademik başarı açısından ise genel olarak teknoloji bağımlılığının akademik başarıyı olumsuz etkilediği görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre 10. sınıfların teknoloji bağımlılık düzeylerinin 11. sınıflara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul türüne göre ise meslek lisesi öğrencilerinin diğer liselerde öğrenim göre öğrencilere göre teknoloji bağımlılık düzeyleri yüksek iken, okula bağlılık düzeyleri ise diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere göre daha düşük düzeydedir. Öğrencilerin teknoloji bağımlılıkları ile okul aidiyet duyguları arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki görülmüştür.Keywords

Teknoloji Bağımlılığı, Akademik Başarı, Aidiyet Duygusu, Reddedilmişlik Duygusu

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri