Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


READINESS LEVEL ASSESSMENT OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS REGARDING VISUAL ARTS EDUCATION
(ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİ HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : SİBEL ADAR CÖMERT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page : 172-179
    


Summary

Encapsulating characteristics an individual possesses case of a new learning situation; readiness is an integral part of the education process. Readiness levels of students must be quite high in order to ensure effective and permanent education. In this study aiming to assess readiness levels of students at middle school age regarding visual arts education, we tried to once again emphasize on the fact that visual arts education during pre-school and primary school periods, which are the most important in terms of a child’s development, should be given by teachers who are experts in their fields. In this study, our goal was to assess readiness levels of students at middle school age regarding visual arts education. Based on this goal, 16 visual arts permanent teachers from 15 different middle schools located in Niğde city center were contacted and given a from to fill out. We arrived at the results using the data gathered. The study is a situation assessment, a qualitative research method. For research data assessment, we used the descriptive analysis method in which data gathered are summarized and interpreted based on predetermined themes. The study concludes that psychological readiness level of students was high; however, their cognitive readiness levels were low. A significant contributor to this conclusion was the fact that teachers who teach visual arts classes at primary schools were from other disciplines and did not have proper training in terms of visual arts education. The study suggests that all but mainly primary school visual arts classes should be taught by educators from the visual arts discipline, also class hours of visual arts education at middle school should be increased, and high school preparation tests should include questions from this discipline.Keywords

Readiness, Visual Arts, Middle SchoolAbstract

Yeni bir öğrenme durumunda bireyin önceden sahip olduğu özelliklerin tamamını kapsayan hazırbulunuşluk eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Etkili ve kalıcı bir eğitim öğretim sağlanabilmesi için öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerinin oldukça yüksek olması gerekmektedir. Ortaokula gelen öğrencilerin görsel sanatlar eğitimi dersi hazırbulunuşluk düzeylerini değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada çocuk gelişimin en önemli dönemi olan okul öncesi ve ilköğretim döneminde görsel sanatlar eğitim derslerinin bu alanda yetişmiş uzman öğretmenlerce yürütülmesi gerekliliğine de bir kez daha dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Araştırma ortaokula gelen öğrencilerin görsel sanatlar eğitimi dersi hazırbulunuşluk seviyelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında Niğde il merkezinde yer alan 15 farklı ortaokulda görev yapan kadrolu 16 görsel sanatlar öğretmenine ulaşılarak görüşme formları uygulanmıştır. Elde edilen verilerle sonuca ulaşılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum değerlendirmesidir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip ve yorumlandığı betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin psikolojik olarak hazırbulunuşluk seviyelerinin yüksek olmasına karşın bilişsel olarak hazırbulunuşluklarının düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonucun en büyük sebebinin ilköğretimdeki görsel sanatlar derslerinin alan eğitimcisi olmayan, görsel sanatlar eğitimi bakımından tam donanımı olmayan sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmesinden kaynaklı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda başta ilköğretimde yürütülen görsel sanatlar eğitimi derslerinin alan eğitimcileri tarafından yürütülmesi olmak üzere, ortaokullardaki görsel sanatlar eğitimi ders saatlerinin artırılması, liselere hazırlık sınavlarında bu alanla ilgili sorulara yer verilmesi gibi bazı öneriler getirlmiştir.Keywords

Hazırbulunuşluk, Görsel Sanatlar, Ortaokul

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri