READING STATUS OF STUDENTS LEARNING TO READ AND WRITE THROUGH DISTANCE EDUCATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS

COVİD-19 PANDEMİ KOŞULLARINDA UZAKTAN EĞİTİMLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN OKUMA DURUMLARI

READING STATUS OF STUDENTS LEARNING TO READ AND WRITE THROUGH DISTANCE EDUCATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS

 
Author : Mustafa TAHİROĞLU  , Yasin ÖZER  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1513-1561
DOI Number: :
Cite : Mustafa TAHİROĞLU , Yasin ÖZER, (2022). READING STATUS OF STUDENTS LEARNING TO READ AND WRITE THROUGH DISTANCE EDUCATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1513-1561. Doi: 10.35826/ijoecc.582.
    


Summary

In this study, it is aimed to examine the reading status of first-grade students, who had to receive their first reading and writing education in the 2020/2021 academic year mostly with distance online education due to the COVID-19 pandemic, according to their end-of-year scores. For this purpose, descriptive survey model was used. The sample of the study consisted of 104 primary school first grade students who were determined by the stratified purposive sampling method, taking into account the differences in distance online and face-to-face learning in settlements (city, district, town and village). As a data collection tool, the text "Red Balloon" from the primary school first grade Turkish textbook was used. The collected data were analyzed by using the "False Analysis Inventory" for reading aloud. As a result of the analysis of the data; In the 2020/2021 academic year, it was seen that about 12% of the participants, who had to learn to read and write for the first time through distance online education, were at independent level reading, 8% at instructional level reading, and 81% at frustration level reading. It was also found that many participants had reading problems such as spelling, pausing, self-correction, and slower-than-anticipated reading.Keywords

COVID-19, pandemic, distance education, online education, reading-writing educationAbstract

Bu çalışmada, 2020/2021 eğitim öğretim yılında COVİD-19 salgını nedeniyle çoğunlukla uzaktan çevrimiçi eğitimle ilk okuma yazma öğrenimi görmek zorunda kalan birinci sınıf öğrencilerinin yılsonu verilerine göre okuma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, yerleşim birimlerinin (il, ilçe, kasaba ve köy) uzaktan çevrimiçi ve yüz yüze öğrenim görme durumlarındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenen 104 ilkokul birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ilkokul birinci sınıf Türkçe ders kitabından “Kırmızı Balon” adlı metin kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde ise sesli okumaya yönelik “Yanlış Analiz Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; 2020/2021 eğitim öğretim yılında çoğunlukla uzaktan çevrimiçi eğitimle ilk okuma yazma öğrenmek zorunda kalan katılımcıların, okuma düzeyi açısından yaklaşık %12’sinin serbest okuma düzeyinde, %8’inin öğretim düzeyinde ve %81’inin ise endişe düzeyinde olduğu görülmüştür. Ayrıca pek çok katılımcının heceleme, duraklama, kendini düzeltme ve öngörülenden daha yavaş okuma gibi okuma sorunlarının da olduğu tespit edilmiştir.Keywords

COVİD-19, pandemi, uzaktan eğitim, çevrimiçi eğitim, ilk okuma yazma