ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PRACTICES REGARDING READING DIFFICULTIES

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI

ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PRACTICES REGARDING READING DIFFICULTIES

 
Author : Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI  , Hayati AKYOL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2441-2459
DOI Number: :
Cite : Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI , Hayati AKYOL, (2022). ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PRACTICES REGARDING READING DIFFICULTIES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2441-2459. Doi: 10.35826/ijoecc.620.
    


Summary

This research aims to determine the relationship between the skills of elementary school teachers concerning reading difficulties (dyslexia) and teaching practices. The research participant group consists of six elementary school teachers teaching second and third-grade students during the school year of 2017-2018 in Kastamonu province in Turkey. This research is qualitative research and was designed in a case study pattern. An observation form, a semi-structured interview, and a teachers' opinion survey form were used during the data collection process of the research. Content analysis and descriptive analysis were made with the data obtained from the observation form, teachers’ opinion survey form and semi-structured interviews. The elementary school teachers’ practices, solutions to problems, and to what extent their skill levels matched with their practices were analysed comparatively via the observation form, teachers' opinion survey form and interview form by the researchers. When the study results are examined; it was determined that the participants group did not show special attention to their dyslexic students, did not receive an effective education and had difficulties coping with dyslexia. Moreover, it has been determined that certain teaching practices such as improving reading and reading comprehension, motivating and encouraging students, giving feedback, arranging the learning environment, and guiding are not carried out qualitatively by using different methods and strategies such as awakening and forming prior knowledge to do fluent reading, paired reading and repetitive reading activities as well as education of dyslexic children and syllable and word exercises.Keywords

Reading difficulties, dyslexia, teaching practices, interventionAbstract

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin beceri düzeyleri ile sınıf içi uygulamaları arasındaki ilişkinin uyumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel desende planlanmış bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcı grubunu Kastamonu il merkezindeki 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ikinci ve üçüncü sınıfları okutan altı sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmen görüş anketinden yararlanılmıştır. Katılımcıların yaptıkları uygulamalar, karşılaştıkları sorunları nasıl çözdükleri ve beceri düzeyleri ile uygulamalarının ne derece örtüştüğü elde edilen verilerle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Katılımcıların okuma güçlüğü yaşayan öğrenciye eğitim-öğretim kapsamında bilgilerini pratiğe dökmekte yetersiz kaldıkları görülmüştür. Araştırmanın bulguları incelendiğinde katılımcıların okuma güçlüğü yaşayan öğrencileri ile özel olarak ilgilenmedikleri, okuma güçlüğü ile baş etme adına etkili bir öğretim ve mücadele içinde olmadıkları, farklılıklar gösteren çeşitli uygulamalar yapsalar bile bu uygulamaların sınıfın genelini kapsadığı tespit edilmiştir. Okuma güçlüğü yaşayan öğrenciler için gerekli olan ön bilgileri harekete geçirme ve oluşturma, hece ve kelime çalışmaları ile beraber akıcı okuma çalışmaları yapma, eşli ve tekrarlı okuma gibi farklı yöntemler ve stratejiler kullanarak okuma ve okuduğunu anlamayı geliştirme, motive etme ve teşvik etme, dönütler verme, öğrenme ortamını düzenleme ve rehberlik etme gibi en temel uygulamaların nitelikli bir şekilde yapılmadığı tespit edilmiştir.Keywords

Okuma güçlüğü, disleksi, öğretim uygulamaları, müdahale