AN ACTION RESEARCH IN INCLUSIVE PRESCHOOL CLASSROOMS: AN EXAMPLE OF INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS (IEPS)
(OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA BİR EYLEM ARAŞTIRMASI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEĞİ )

Author : Tansel Yazıcıoğlu  , Halime Miray Sümer Dodur  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1549-1585
162    186


Summary

The purpose of this study was to identify opinions of teachers working at a preschool who had and did not have children with special needs in their classrooms regarding a training program about IEP preparation and development. This study was planned as participatory research, which is one of the qualitative research methods. The participants are the principal, six preschool teachers and children with special needs in the research conducted in a kindergarten in Ankara. The first step of the implementation included the examination of IEPs of the children with special needs. IEP preparation and development education was carried out by the researcher as the second step of the implementation process. Semi-structured interview questions were prepared and opinions were taken to the school principal and the teachers on the effectiveness of the IEP training. In addition, IEPs prepared after training were checked. As a result of the research, it was observed that teachers developed and improved self-esteem as a result of IEP training. Finally, the teachers stated that they could have an appropriate purpose for children with special needs and had a positive effect on the social skills of the student. It is thought that the relevant undergraduate programs should be rearranged to educate teacher candidates. Teachers working in the elementary, middle, and high schools could be provided similar IEP trainings.Keywords

Inclusive education, preschool teacher, teacher education.Abstract

Bu araştırmada, bir anaokulunda görev yapan ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenler ile sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunmayan öğretmenlerin BEP hazırlama ve geliştirme eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden katılımcı eylem araştırması yaklaşımına dayalı olarak planlanan bir çalışmadır. Araştırmaya katılanlar okul müdürü, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim uzmanı olarak araştırmacı, kaynaştırma öğrencileri ve geçerlilik/güvenirlilik komitesi üyeleridir. Uygulama sürecinin ilk basamağında BEP hazırlama ve geliştirme eğitimine hazırlık amacıyla kaynaştırma öğrencilerinin BEP’leri incelenmiştir. Uygulama sürecinin ikinci basamağında araştırmacı tarafından BEP hazırlama ve geliştirme eğitimi gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmış ve BEP eğitiminin etkililiği konusunda okul müdürü ve öğretmenlerden görüş alınmıştır. Ayrıca eğitim sonrası hazırlanan BEP'ler kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin BEP eğitimi sonucunda kendilerini geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Son olarak öğretmenler özel gereksinimli çocuklara uygun amaçların belirlenmesinin çocuğun sosyal becerileri üzerinde etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının yetiştirilmesi için ilgili lisans programlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlere benzer BEP eğitimleri verilebilir.Keywords

Kaynaştırma eğitimi, okul öncesi öğretmeni, öğretmen eğitimi