THE EFFECT OF TEACHING AESTHETIC LISTENING STRATEGIES WITH FAIRY TALES ON THE LISTENING SKILLS OF FIFTH GRADE STUDENTS
(MASALLARLA YAPILAN ESTETİK DİNLEME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ )

Author : Aliye İlkay Yemenici  , Abdurrahman GÜZEL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 777-818
    


Summary

The purpose of this study was to examine the effect of teaching aesthetic listening strategies with fairy tales on the listening skills of 5th grade students. For this purpose, quasi-experimental pre-test and post-test design with control groups were used in this research. The study group of the research consists of 57 5th grade students studying in the spring semester of the 2013-2014 academic year of a state school located in the center of Afyonkarahisar city. Before the experimental procedure, the fairy tale achievement test and the attitude scale toward listening were applied as a pre-test to the students of 5-A class which was identified as the experimental, and 5-B class which was identified as the control group at random. During the experimental process, the students in the experimental group were taught aesthetic listening strategies with fairy tales for eight weeks. An aesthetic listening strategy was taught with a fairy tale chosen according to the students’ level two hours a week to the students. The students in the control group acted according to the current program in the standard procedure. After the experimental procedure, the fairy tale achievement test and the attitude scale toward listening were applied to the students in the experimental group and the control group as a post-test. The study data were collected through the “Listening Skill Attitude Scale” and “Fairy Tale Achievement Test”.  The data were analyzed through the SPSS package program. In quantitative data analysis, t-test, Mann-Whitney U Test, Shapiro Wilk Test and Kolmogorov-Smirnov Tests were used for independent groups. The study results showed that the students’ listening comprehension scores in the experimental group were higher than those in the control group and a significant difference was found between them.  When the scores of the students in the experimental and control groups obtained from the attitude scale were compared, no significant difference was found. The study proved that teaching aesthetic listening strategies contributed to the development of the listening skills of 5th grade students.Keywords

Tale, aesthetic listening strategies, listening skillsAbstract

Bu araştırmada masallarla yapılan estetik dinleme stratejileri öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerileri üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyonkarahisar il merkezindeki bir devlet okulunda 2013- 2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim görmekte olan toplam 57 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deneysel işlem öncesinde random yöntemle deney grubu olarak atanmış olan 5-A ve kontrol grubu olarak atanmış olan 5-B sınıfı öğrencilerine ön test olarak masal başarı testi ve dinlemeye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Deneysel işlem sürecinde deney grubunda bulunan öğrencilere sekiz hafta boyunca masallarla estetik dinleme stratejileri öğretimi yapılmıştır. Haftada iki saat olmak üzere araştırmacı tarafından bir estetik dinleme stratejisi, öğrencilerin düzeyine uygun seçilmiş bir masalla öğrencilere öğretilmiştir. Kontrol grubundaki öğrenciler normal işleyişte mevcut programa göre hareket etmişlerdir. Deneysel işlem süreci sonrasında deney grubunda ve kontrol grubunda bulunan öğrencilere son test olarak masal başarı testi ve dinlemeye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak “Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği ve “Masal Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Nicel veri analizinde, bağımsız gruplar için t-testi, Mann Whitney U Testi, Shapiro Wilk Testi ve Kolmogorov-Smirnov Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerine göre dinlediğini anlama puanlarının daha yüksek olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Buna göre masallarla yapılan estetik dinleme stratejileri öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinin gelişimine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Masal, estetik dinleme stratejileri, dinleme becerisi