Abstract


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UZAMSAL YETENEK TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerine yönelik bir başarı testi geliştirmektir. Alan yazın incelendiğinde 7. sınıf düzeyinde uzamsal yeteneği ölçecek güncel bir başarı testinin bulunmaması bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu amaçla ilk olarak 7. sınıf “Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri” konusu ile ilgili kazanımlar incelenmiş, alan yazın taranmış ve 84 soru hazırlanmıştır. Uzman görüşleri alınmış ardından gerekli düzenlemeler yapılarak soru sayısı 64’e düşürülmüştür. Hazırlanan 64 soruluk testin geçerliği ve güvenirliği incelenmiş, pilot uygulama için 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 139 kişilik 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. TAP programı ile yapılan madde analizi sonucuna göre uzman görüşleri de alınarak Uzamsal Yetenek Başarı Testinin (UYBT) 25 soruluk son hali verilmiştir. Başarı testinin ortalama güçlük indeksi değeri pilot uygulamada 0.647 iken testin son halinde 0.540 bulunmuştur. Başarı testinin güvenirlik analizi KR-20 değeri pilot uygulamada 0.848 iken testin son halinde 0.918 olarak bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda 25 soruluk dört seçenekten oluşan çoktan seçmeli geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirilmiştir.Keywords

Başarı testi, uzamsal yetenek, güvenirlik, geçerlik, test geliştirme

References