Abstract


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SERGİLEME DURUMU

Sosyal bilgiler dersi etkin ve aktif vatandaşlık üzerine dikkatle eğilen temel derslerden biridir. Bu kapsamda sürdürülebilir ve nitelikli bir eğitim süreci ile harmanlanmış, bilinçli vatandaşlık temelinde kurulan toplumsal yapı üzerinde, vurguladığı değer ve unsurlar ile ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda vatandaşlık kavramı üzerine gelişimsel tartışmalar içinde, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları da dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir bir toplumsal yapıda ise, bireylerin etkin vatandaşlar olarak, bilinçli tüketicilik vasıfları kazanması üzerinde durulmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim kavramlarının öğretiminde uygulamalı çalışmaların desteklenmesi ve alana ilişkin literatür içerisinde yer alması önemsenmektedir. Bu araştırmada, sürdürülebilirlik kapsamında sosyal bilgiler dersi bağlamında 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketici davranışları sergileme durumları ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın uygulama sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış olup, kontrol grupsuz olarak ön test-son test deneysel desende çalışma temellendirilmiştir. Uygulama sürecinde toplanan tüm veriler istatistikî analiz programı aracılığı ile analiz edilerek çözümlenmiş ve raporlaştırılmıştır. Verilerin analizi ışığında, çalışmanın gerçekleşen uygulama süreci sonunda ders kapsamında sürdürülebilirlik noktasında 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketici davranışları sergileme durumlarının olumlu yönde gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Bilinçli tüketici davranışlarının geliştirilmesi hususunda deneysel uygulama sürecinden hareketle, sosyal bilgiler dersinin bireysel ve toplumsal açıdan teşvik edici olup, süreci destekleyici derslerden biri olması dikkate değer bulunmaktadır. Çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak, sosyal bilgiler dersinde bilinçli tüketici davranışlarının öğretimi sürecinde, bu çalışma sürecindeki deneysel ortama yapılanmasına benzer olabilecek şekilde, etkinlik ve uygulamalardan yararlanmanın derslere ilgiyi artırarak, süreçte bireyler için geliştirici olabileceği düşünülmektedir. Bu bakımından, ders kapsamında konuyla ilgili nitel ve karma yönteme dayalı etkinliklerin de artırılması, bireysel ve toplumsal manada bilinçli tüketici davranışlarının desteklenmesi açısından önerilmektedir.Keywords

Bilinçli tüketim, eğitim, sorumluluk, sosyal bilgiler, sürdürülebilirlik.

References