Abstract


GÜREŞÇİLERDE ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİ İLE DUYGU DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, güreşçilerin zihinsel antrenman becerileri ile duygu düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu değişkenleri, cinsiyet, millilik, spor yaşı ve sportif başarı düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma betimsel ve ilişkisel araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 108 erkek 31 kadın olmak üzere toplamda 139 güreşçi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; ‘Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZAE), Sporcu Duygu Düzenleme Ölçeği (SDDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; korelasyon analizi, bağımsız örneklemlerde t-testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Bulgular; Cinsiyet ve Millilik değişkenlerine göre SZAE Genel ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir fark saptanamamışken, SDDÖ Genel ve Bastırma alt boyutunda anlamlı bir fark saptanamamıştır. Spor yaşı değişkenine göre SZAE Genel, ZTB, ZPB ve ZC alt boyutlarında anlamlı fark saptanırken, SDDÖ Genel ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Sportif başarı değişkenine göre SZAE Genel ve tüm alt boyutlarında ve SDDÖ Bastırma alt boyutunda anlamlı fark saptanmıştır. ZTB, KK ile BYD ve SDDÖ Genel; ZPB, KB, ZC ve SZAE Genel ile BYD, Bastırma ve SDDÖ Genel alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmışken, ZTB ve KK ile Bastırma alt boyutları arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, sporcuların zihinsel antrenman düzeyleri ile duygu düzenlemeleri pozitif yönde ilişkili olduğu söylenebilir.Keywords

Zihinsel antrenman, Duygu düzenleme, Spor yaşı, Sportif başarı

References