Abstract


EĞITIMIN GELECEK YÜZYILINA BAKIŞ: UNESCO 2030 EĞITIM GÜNDEMININ DERINLEMESINE İNCELEMESI

Bu makale, kapsayıcı ve adil eğitimi teşvik etmek ve dünya genelinde yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsetmeyi hedefleyen UNESCO'nun iddialı 2030 eğitim gündemini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Nitel araştırma metodolojileri çerçevesinde dikkatli bir doküman analizi yaklaşımı uygulayarak, bu çalışma UNESCO'nun vizyonunun ve stratejik amaçlarının derinliklerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. UNESCO'nun eğitim mavi planının merkezinde, sadece kapsayıcı ve adil olmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, cinsiyet eşitliği, barış, şiddetsizlik, küresel vatandaşlık ve kültürel çeşitliliğe derin bir takdirle iç içe geçmiş bir eğitim ekosistemi geliştirmek yatmaktadır. Bu girişim, UNESCO, UNICEF, Dünya Bankası, UNFPA, UNDP, BM Kadınları ve UNHCR dahil olmak üzere çeşitli saygın kurumlardan 50'den fazla uzmanın katkıda bulunduğu çeşitli ve kapsamlı bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Rapor, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için bir dönüm noktası olarak dönüştürücü gücünü vurgulamakta, ulusları bilgiye dayalı ekonomilere geçiş yapmaya, ham maddeye olan bağımlılıklarını azaltmaya ve iklim değişikliği ile enerji güvenliği gibi acil sorunlarla yüzleşmeye çağırmaktadır. Eğitimin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) ulaşmada oynadığı kritik rolü vurgulayarak, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim sistemine dahil edilmesini ve tüm bireyler için eğitim haklarının güvence altına alınmasında cinsiyet eşitliğinin vazgeçilmez doğasını öne çıkarmaktadır. Küresel bir pandeminin beklenmedik zorluklarıyla işaretlenmiş bir dönemde, rapor, eşit eğitim erişimini sağlamada bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) vazgeçilmez rolünü özellikle vurgulamakta, böylece dijital uçurumu köprüleyerek dünya genelinde öğrenciler için eşit fırsatlar yaratmaktadır. Bilgilendirilmiş politika yapımı ve eğitim sektörü içinde hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendiren sağlam kanıtlar üretmeyi amaçlayan kapsamlı ulusal izleme ve değerlendirme çerçevelerinin geliştirilmesi ve titiz bir şekilde uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Bu derinlemesine analiz aracılığıyla, makale, UNESCO'nun 2030 eğitim gündeminin belirlediği stratejik yolları aydınlatmayı, kuruluşun 21. yüzyılın taleplerini karşılamak üzere eğitim manzarasını yeniden şekillendirme taahhüdünü sergilemeyi hedeflemektedir. Bu, küresel paydaşları, eğitim için daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir gelecek arayışında birleşmeye çağıran bir davettir.Keywords

UNESCO, eğitim reformu, sürdürülebilir kalkınma, yaşam boyu öğrenme, kapsayıcı eğitim, eğitimde eşitlik

References