Abstract


DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI ÇAĞINDA YAPAY ZEKA: NORMATIF ZORLUKLAR VE DÜZENLEYİCİ PERSPEKTİFLER

Bu araştırma, yapay zeka (YZ) teknolojilerinin demokrasi ve insan hakları üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele almakta, bu teknolojilerin sunduğu zorlukları ve fırsatları derinlemesine analiz etmektedir. Çalışma, öncelikle demokrasinin ve insan haklarının temelini oluşturan hakların - ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması - yapay zeka teknolojileri tarafından nasıl etkilendiğini inceler. Bu bağlamda, YZ'nin demokratik süreçlere ve bireylerin temel haklarının kullanımına yönelik potansiyel tehditleri ve fırsatları ortaya koyar. Araştırma, yapay zekanın insan haklarına olan etkilerinin çok yönlü doğasını, bu teknolojilerin demokrasiyi nasıl hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğini detaylı bir şekilde tartışmaktadır. Bu çalışma, yapay zeka teknolojilerine yönelik normatif düzenlemelerin ve politikaların, insan hakları koruması ve demokratik değerlerin desteklenmesi açısından nasıl şekillendirilmesi gerektiğine dair kritik bir değerlendirme sunar. Özellikle, uluslararası hukuk çerçevesinde YZ kullanımını düzenlemek için gerekli olan mevzuat, etik kurallar ve uluslararası işbirlikleri üzerinde durulur. Araştırma, demokrasi ve insan hakları ilkelerine uygun olarak yapay zeka teknolojilerinin yönetilmesi için etkili stratejiler ve politika önerileri geliştirir. Bu politika önerileri, teknolojik yeniliklerin toplum üzerindeki olumlu etkilerini maksimize etmeyi ve potansiyel zararları minimize etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın sonucunda, YZ teknolojilerinin etik ve hukuki yönetimi konusunda kapsamlı bir çerçeve önerisi sunulmakta, bu çerçevenin ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl uygulanabileceği üzerine önerilerde bulunulmaktadır.Keywords

Yapay zekâ, demokrasi, insan hakları, normatif düzenlemeler, düzenleyici çerçeveler

References