Abstract


21.YÜZYIL BECERİLERİNİN İLKOKUL VE ORTAOKUL DÜZEYİNDE KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

21.yüzyıl becerileri, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve küreselleşme gibi faktörlerle birlikte, geleneksel öğrenme ve öğretme yöntemlerini değiştirmiştir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde, öğrencilere bu becerilerin kazandırılması sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu araştırma, bu zorlukları ve çözüm önerilerini ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında karşılaşılan sorunlar olarak ilkokul ve ortaokul düzeyinde geleneksel öğretim yöntemlerinin yetersizliği, geleneksel ders anlatımı, öğrencilerin etkili bir şekilde 21.yüzyıl becerilerini kazanamamaları, teknolojiye erişim sorunu, öğretmen yeterliliği ve sınıf büyüklüğü gibi konuların ön plana çıktığı görülmektedir. Buna karşın çözüm önerileri olarak, aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması, proje tabanlı öğrenme, problem çözme ve işbirlikçi çalışma gibi yöntemlerin daha sık tercih edilmesi, öğrencilerin aktif katılımının teşvik edilmesi, teknoloji entegrasyonu ve altyapının geliştirilmesi ve öğretmenlerin sürekli eğitim alması konularına vurgu yapıldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda ilkokul ve ortaokul düzeyinde, 21.yüzyıl becerilerinin kazandırılması sürecinde karşılaşılan sorunlar çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Ancak, aktif öğrenme yöntemlerinin benimsenmesi, teknoloji entegrasyonu, öğretmenlerin eğitimi ve sınıf büyüklüğünün azaltılması gibi çözüm önerileri ile bu sorunların üstesinden gelmek mümkündür. Bu önlemler, öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun olarak donanımlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabilir.Keywords

21.Yüzyıl Becerileri, İlkokul, Ortaokul, Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri

References