Abstract


FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN EĞİTSEL OYUNLARIN ZEKÂ OYUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışma, Fiziksel Aktivite İçeren Eğitsel Oyunların Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu Bitlis ilinde bulunan Spor Lisesi ve Hikmet Kiler Fen lisesinde öğrenim gören 106’sı kadın (% 42,7) , 142’si erkek (%57,3) olmak üzere toplam 248 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, “Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği; oyunun duyuşsal boyutu ve oyunun davranışsal boyutu olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği; olumsuz tutum, olumlu tutum ve davranışsal öge olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi için betimsel istatistikler yapılmış; veri analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Corelasyon analizi ve ilişkinin yönü ile düzeyini belirlemek için ise Regresyon analizi tercih edilmiştir. Fiziksel aktivite içeren eğitsel oyunlara yönelik tutum ölçeğinin Chronbach alfa değeri (iç tutarlılık katsayısı); 0,85 iken bu çalışmada 0,81 olarak hesaplanarak oldukça iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Zekâ oyunlarına yönelik tutum ölçeğinin Chronbach alfa değeri; 0,89 iken bu çalışmada 0,92 olarak hesaplanarak oldukça iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin zekâ oyunlarına yönelik tutum ölçeği olumlu tutum ve davranışsal öge alt boyutları ile fiziksel aktivite içeren eğitsel oyunlara yönelik tutum değişkeni arasında negatif yönde ve oldukça iyi düzeyde; olumsuz tutum alt boyutu ile fiziksel aktivite içeren eğitsel oyunlara yönelik tutum değişkeni arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.Keywords

Oyun, Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlar, Zekâ Oyunları, Tutum.

References