Abstract


ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ VE NOT TUTMA BECERİSİ (YAŞANILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI)

Öğrencilerin, öğrenmelerinin etkililiğinin ve verimliliğinin artması, performans düzeylerinin artarak akademik yetkinlik ve yeterliliğe ulaşmaları, sınıfta dersleri takip etmeleri ve ders hızına ayak uydurabilmeleri, bağımsız bir şekilde düşünebilen ve öğrenebilen bireyler olabilmeleri için çalışma becerilerini kazanmaları ve hızlı bir şekilde geliştirmeleri gerekmektedir. Çalışma becerileri, öğrencilerin öğrenmelerinin gerçekleşmesi ve etkili çalışmalarının sağlanması için gerekli olan bir dizi koordineli bilişsel süreci kapsayan temel becerilerdir. Bilgiyi edinme, kaydetme, organize etme, sentezleme, hatırlama ve kullanma ile ilgili yeterlikleri içerir. Bu yeterlilikler hem bu becerilerin uygulanmasının nasıl öğrenileceğini öğrenmeyi hedefler hem de farklı öğrenme durumlarında bireylerin yeni bilgileri edinmesine, edindiği bilgileri bellekte saklamasına ve kullanmasına yardımcı olur. Ayrıca söz konusu olan yeterlilikler öğrencilerde akademik yönden başarılı ya da başarısız olma durumları arasında fark oluşmasına sebep olabilir ve akademik ortamların birçoğunda olumlu sonuçlar elde etmeyi sağlayabilir. Çalışma becerilerinin her birinin kazanılması, öğretimi, uygulanması ve geliştirilmesine ayrı önem verilmesi ve her yaştaki birey için yaşam boyu gerekli olan beceriler olması nedeniyle, öğrenme sürecinin en önemli bölümünü oluşturan okul yıllarından başlayarak öğrenim hayatına entegre edilmesi gerekmektedir. Böylece öğrencilerin çalışma becerilerini kazanması ve geliştirmesi okulda başarılı olmalarının yanı sıra ileriki yaşamlarında da kendilerini geliştirmeleri ve kişisel öğrenmelerinin sağlanmasını olumlu yönde etkileyebilecektir. Öğrencilerin derslere aktif katılımı, not tutma, rapor yazma, planlama yapma, özet çıkarma, dinleme gibi çalışma becerilerinin kullanımına bağlıdır. Bu makale, öğrenme güçlüğü olan ortaöğretim öğrencilerinin sınıflarında çalışma becerilerinden not tutmada karşılaştıkları zorluklara genel bir bakış sunmaktadır. Makale, çalışma becerilerinden not tutmanın neden önemli olduğunu, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin not tutmada karşılaştıkları güçlükler ve nedenlerini, not tutma stratejilerinin neler olduğunu açıklamaktadır.Keywords

öğrenme güçlüğü, not tutma becerileri, not tutma stratejileri

References