Abstract


BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAT TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME DENEYİMLERİ

Araştırmanın amacı, sanat temelli sosyal bilgiler öğretimine yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde İzmir ilinin Buca ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 21 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla, yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin görüşlerine göre sanat, olumlu ve olumsuz duygular hissettirmekte ve daha çok ebru, resim, heykel, seramik, origami, müzik, dans, halk oyunları ve yeme içme sanatları merak edilmektedir. Sosyal bilgiler dersinde gerçekleştirilmiş olan sanatsal etkinlikler; eğlenceli, motive edici, öğrenmede kalıcılık sağlayan, öğrenme alanlarına göre farklılaşan, öğrenciyi hem etkin hem edilgen kılan ve düzensiz, amacı net olmayan, sayısal olarak yetersiz, farklı sanat dallarını kapsamayan etkinlikler kapsamında değerlendirilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sosyal bilgiler dersinde sanatın kullanılmasını istediğini ifade etmiştir. Sanat, sosyal bilgiler dersindeki çoğu konuyla bütünleştirilebilir ve bunun için farklı sanatlar seçilebilir. Halkı bilinçlendirmek, bilim-sanat ilişkisi kurmak, daha başarılı olmak, icatları öğrenmek, konuyu kolaylaştırmak, sosyalleşmek, tanıtım yapmak gibi amaçlarla sanat kullanılabilir. Öğrencilere göre sanat temelli sosyal bilgiler öğretiminin çeşitli avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır. Bu sonuçlar doğrultusunda, sosyal bilgiler dersinde sanatın sıklıkla kullanılması ve sosyal bilgiler dersiyle sanatın bütünleştirildiği, düzenli ve amacı belirli olan çalışmaların yapılması önerilmektedir. Sanat temelli sosyal bilgiler öğretimi yapılırken öğrencileri süreçte aktif kılmak için gerçekleştirilecek etkinliklerin öğrenci merkezli olması, bireysel farklılıkları gözeterek, farklı sanat dallarını kapsaması önemlidir. Literatürde sanat ve sosyal bilgiler ilişkisini ele alan çalışmalar sınırlı sayıda olduğundan, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların gerçekleştirilmesinin alana katkı sağlayacağı beklenmektedir.Keywords

Sosyal bilgiler, sanat, sanat temelli öğretim, öğrenci.

References