Abstract


OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN İŞ UMUDU ÜZERİNE ETKİSİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Bu çalışma da okul tükenmişliğinin iş umudu üzerinde etkisini inceleyen ve literatür de bu değişkenleri ele alan herhangi bir araştırmaya rastlanılmadığından, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin okul tükenmişlerinin iş umudu üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırmalı araştırma modelinin kullanıldığı çalışmanın evreni Uşak üniversitesi spor bilimleri fakültesinin antrenörlük, spor yöneticiliği, beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. %95 güven aralığı ve %5 hata payının kullanıldığı, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile yürütülen araştırmanın örneklemi (erkek=150, kadın=102) olmak üzere toplamda 252 antrenörlük, spor yöneticiliği ve beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler Okul Tükenmişlik Ölçeği ve İş Umudu Ölçeği kullanılarak toplanılmıştır. Çalışmanın verileri normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden; ancova, manova ve çoklu doğrusal regresyon ile değişkenler arası etki analizleri gerçekleştirilmiştir. Okul tükenmişliğinin iş bulma umudu üzerinde negatif yönde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğitim alınan bölüm ile okul tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları okul tükenmişliklerinin iş bulma umutları üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Okul tükenmişlik düzeylerini azaltıcı yönde önlemlerin alınması öğrencilerin iş umudu düzeylerinin artmasında önemli rol oynadığı bulgulara dayanarak tespit edilmiştir. Ayrıca Antrenörlük bölümünde öğrenim gören öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin, spor yöneticiliği, beden eğitimi öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.Keywords

Psikolojik güçlendirme, amaç yönelimli yol, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı hissi.

References