Abstract


ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı, eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi aracılığıyla incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda moderatör değişkenlerle ilişkili olarak etki büyüklükleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. 1998-2020 yıllarına ait eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen örneklem sayısına ve korelasyon katsayısına sahip çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Proquest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik veri tabanları kullanılarak çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 20 çalışma, meta analiz kapsamına alınmıştır. Araştırmanın geçerliği ve yayın yanlılığı durumu Rosenthal’in Güvenli N Yöntemi, Begg ve Mazumdar Sıra Korelasyonları, Egger’in Doğrusal Regresyon Testi ile incelenmiş ve araştırmanın yayın yanlılığının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meta analiz kapsamına alınan çalışmaların normal dağılımı incelenmiş olup meta analiz modelinin tespit etmek üzere homojenlik testi gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların genel etki büyüklüklerinin hesaplanmasında rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Meta analiz sonucunda eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin genel etki büyüklüğünün orta düzeyde ve pozitif olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin etki büyüklüğü çalışmaların yapıldığı yıla, okul türüne ve çalışmalarda kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği moderatör değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığını; yayın türüne, çalışmaların yapıldığı yere, örgütsel destek ölçeği moderatör değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.Keywords

Örgütsel destek, örgütsel bağlılık, meta-analiz.

References