Abstract


BENLİK ALGISI VE EVLİLİK DOYUMU İLİŞKİSİNDE EGO DURUMLARININ ARACI ROLÜ

Bu çalışmanın amacı, evli bireylerin benlik algısı ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ego durumlarının aracılık rolüne dair geliştirilmiş olan modelin test edilmesidir. Araştırmanın önemi evli bireylerin benlik algısı ile evlilik doyumları arasındaki ilişkide ego durumlarının aracılık rolünün belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Araştırma betimsel bir araştırmadır ve nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu en az bir yıldır evli 541 kadın, 511 erkek toplam 1052 kişiden oluşmaktadır. Verileri toplamak için Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Evlilik Yaşam Ölçeği ve Ego Durumları Ölçekleri kullanılmıştır. Geliştirilen model Yapısal Eşitlik Modeli aracılığıyla kontrol edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS-25 ve Amos-25 programlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ardından doğruluğu tespit edilen ölçme modellerine dayanarak önerilmiş olan yapısal modeller test edilerek doğrulandıkları görülmüştür. Bu çalışmada kurulmuş olan modelin fit uyum indekslerine ait verilerin iyi uyuma sahip olduğu ve analize ait katsayılar istatistiki açıdan kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir. Benlik algısı ve evlilik doyumunun ilişkisinde ego durumlarının aracılık rolüne ilişkin kurulmuş olan yapısal modele ait katsayıların iyi uyum gösterdiği tespit edilmiş ve ego durumlarının modelde kısmi aracılık rolü olduğu bulgulanmıştır. Model 1’de benlik algısı ve evlilik doyumu ilişkisi incelenmiş ve iki değişken arasındaki regresyon katsayısı β = ,49 ve anlamlı olarak tespit edilmiştir. Model 2’de ego durumlarının aracı değişken olarak etkisi incelenmiş, benlik algısı ve evlilik doyumu arasındaki regresyon katsayısının β = 58 olduğu ve anlamlı olmakla birlikte p değeri ve iyilik uyum indekslerinin değerlerinin Model 1’e göre azaldığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre ego durumları alt boyutlarından altın çocuk ölçeğinin benlik algısı ve evlilik doyumu arasında aracı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Özyükleme (bootstrap) güven aralığı verilerine göre de ego durumları alt ölçeklerinden altın çocuk ölçeğinin benlik algısı ve evlilik doyumu arasında kısmi aracılık etkisinden söz edilebilir.Keywords

Benlik Algısı, Evlilik Doyumu, Ego Durumları, Aile, Aile Danışmanlığı.

References