Abstract


TEK BASAMAKLI (ONE CYCLE) VE İKİ BASAMAKLI (TWO CYCLE) AKRAN DEĞERLENDİRMESİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Öğretimdeki en önemli noktalardan biri ders öncesi ya da esnasında öğrencilere yapmaları ve öğrenmeleri gerekenleri; dersten sonra ise yaptıkları ya da öğrendiklerini değerlendirme ve bunlar hakkında bilgilendirme yapmaktır. Akran değerlendirme öğrencilerin öğrenme özerkliğinin geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onların başarılarını artırmaktadır. Öğrenciye öğrendikleriyle ilgili geri bildirim verilmesi hem öğretmen hem de akranı olan öğrenciler tarafından yapılabilir. Alan yazın akran değerlendirmesini aynı zamanda bir öğrenme aracı olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda öğrenci merkezli ve işbirlikli bir öğrenme biçimi olarak kabul edilen akran değerlendirmesi, aynı ya da benzer durumdaki öğrencilerin akranlarının çalışmalarını değer, seviye, nitelik ya da başarı açısından değerlendirmelerine dayanır. Bu araştırmada tek ve iki basamaklı akran değerlendirmesinin üniversite öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Üniversite birinci sınıfta okuyan öğretmen adayı 160 öğrenci (n=160) ile yapılan bu çalışmada kontrol grupsuz yani deney öncesi bir deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle grupların denkliğini belirlemek için ön testlerin aritmetik ortalamaları karşılaştırışmış ve anlamlı farkın olup olmadığı da t testi ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamında demografik bilgilerinin kişisel gizliliği ihlal etmeyecek şekilde sunulacağı; görüşlerin analizinde, katılımcıların kimlik bilgilerini çağrıştırmayacak şekilde kodlanacağı güvencesi verilerek bilimsel ve araştırma etiği kurallarına azami derecede dikkat edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; tek basamaklı gelenekselleşmiş akran değerlendirmesi uygulanan grubun son test puan ortalamasının 66,3 olduğu görülürken, iki basamaklı akran değerlendirmesi uygulanan grubun ortalamasının ise 72,7 olduğu görülmektedir. Son test puanlarının aritmetik ortalama farkına bakarak, iki basamaklı akran değerlendirmesinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine daha fazla katkı yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki basamaklı akran değerlendirmesi yönteminin, bir basamaklı gelenekselleşen akran değerlendirmesine göre yazma eğitimi başarısı üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla akran değerlendirmesinin de akran tarafından değerlendirildiği iki basamaklı akran değerlendirmesinin yazma becerisi ile ilgili başarıyı artırmada daha verimli olduğu da bu araştırmanın bir diğer önemli sonucudur.Keywords

Yazma becerisi, akran değerlendirme, tek / çift basamaklı akran değerlendirme.

References