Abstract


GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada sanat eğitimi alan görsel sanatlar öğretmen adaylarının müze ve müze ile ilişkili olan kültür, arkeoloji, etnografya, antropoloji ve sanat tarihi kavramlarına yönelik bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma türlerinden genel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir yüksek öğretim kurumunun Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 46 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler bağımsız kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak toplanmış̧; katılımcılara “müze”, “kültür”, “arkeoloji”, “etnografya”, “antropoloji” ve “sanat tarihi” anahtar kavramları kelime ilişkilendirme testi ile sunulmuştur. Her anahtar kavramın sonunda kavramın ne anlama geldiğinin daha açık anlaşılması amacıyla ilgili cümle bölümüne yer verilmiştir. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda frekans tablosu oluşturulmuştur. Frekans tablosuna göre kesme noktası tekniği kullanılarak kavram ağları çizilmiştir. Elde edilen tablolar, ilgili cümleler ve kavram ağlarına göre antropoloji ve arkeoloji kavramları anlamlarında kavram yanılgılarının olduğu anlaşılmıştır. Müze anahtar kavramı kültür, arkeoloji ve etnografya anahtar kavramlarıyla ilişkili görülmektedir. Sanat tarihi ile arkeoloji; antropoloji ile arkeoloji, etnografya ve sanat tarihi anahtar kavramları arasında herhangi bir ilişki kurulmadığı gözlenmiştir.Keywords

Müze, müze eğitimi, kültür, kelime ilişkilendirme testi.

References