Abstract


EĞİTİM ALANINDA TERS YÜZ SINIF MODELİ ÜZERİNE LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ters Yüz Sınıf (TYS) modeli, öğrencilerin okul dışında çeşitli çevrimiçi araçlarla gerçekleştirdiği öğrenme faaliyeti ile sınıf içindeki yüz yüze öğretim faaliyetlerinin birleştirildiği bir öğrenme modelidir. Bu model sayesinde öğrenciler ders içeriğini sınıf dışı ortamda öğrenmeye, sınıf içinde ise daha çok uygulama yapmaya yönlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda dijital eğitim sisteminin tasarlanmasının bir boyutu olarak TYS modeli çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar önemli bir artış göstermiştir. Diğer taraftan TYS çalışmalarının ne tür eğilim gösterdiğini ortaya koymak, eğitim sisteminde modelin genel etkisini görebilmek açısından önem teşkil etmektedir. Bu araştırmada, Türkiye'de eğitim alanında TYS modeli konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Eğitim alanı ve 2014-2020 tarih aralığı kriterlerine göre, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılan 36’sı doktora ve 69’u yüksek lisans tez çalışması tematik içerik yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmalar; genel özellikler, amaç, yöntem, örneklem, veri toplama araçları, konu alanı, elde edilen sonuçlar ve öneriler alt kriterleri bağlamında incelenmiştir. Bu işlemler sonucunda, tezlerin çoğunluğunun TYS modelinin ilgili değişkenlere etkisinin belirlenmesi ve katılımcıların TYS hakkındaki görüşlerinin ve deneyimlerini incelemek amacıyla yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Tezlerde yöntem olarak en çok karma yöntemin kullanıldığı ve desen olarak ise gömülü desen ve çoklu durum desenlerine başvurulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TYS öğrenme ortamlarının daha çok yabancı dil öğretimi ve öğretmen adayları düzeyinde geliştirildiği belirlenmiştir. Tezlerden üretilen sonuçların çoğunluğunu ise TYS modelinin pozitif etkisi, TYS uygulama süreci ve modelin uygulamadaki olumsuzluklarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar bağlamında üretilen öneriler ise, TYS öğrenme sürecinin zenginleştirilmeye ve diğer araştırmacılara yöneliktir. Çalışmadan elde edilen sonuçların, ters yüz sınıf modelini temel alan çalışmalara çeşitli boyutlarda ışık tutması beklenmektedir.Keywords

Ters yüz sınıf modeli, öğretmen eğitimi, tematik içerik analizi

References