Abstract


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ BESLENME EĞİTİMİ ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimi öz yeterliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlayan ilk çalışmalardan biridir. Araştırmanın katılımcılarını 285 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle ilgili literatürün kavramsal çerçevesine bağlı kalınarak 83 maddeden oluşan 5'li Likert tipi taslak ölçek oluşturulmuştur. 43 maddelik taslak ölçek formunun ön uygulaması ve kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşü alındıktan sonra maddelerin anlaşılırlığı değerlendirildikten sonra ölçeğe son şekli verilmiştir. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunun mükemmel olduğu ve ölçme aracına ilişkin verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edildikten sonra KMO ve Bartlett Testi ile Okul Öncesi Öğretmeni Beslenme Eğitimi Özyeterlik Ölçeği’nin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Faktör analizi sonrasında tek faktör altında 28 maddeden oluşan bir ölçek formu elde edilmiştir. Güvenirlik analizi için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve .98 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda Okul Öncesi Öğretmen Beslenme Eğitimi Özyeterlik Ölçeği'nin okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimine ilişkin özyeterliklerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğu belirlenmiştir. Araştırmada geliştirilen ölçeğin, okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimine yönelik özyeterliklerini geliştirmelerini desteklemede yol gösterici olacağı ve konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords

Okul öncesi öğretmeni, beslenme eğitimi, özyeterlik

References