Abstract


ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARI: EĞİTİMSEL ÇEVRENİN ÇOCUKTA YANSIMALARI

Çocuğun doğumundan ilkokula başlayacağı zamana kadarki süreci kapsayan okul öncesi dönemde içinde bulunduğu sosyal ve fiziksel ortamın niteliği onun sağlıklı gelişimi ve eğitiminde büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle çocukların erken yaştan itibaren bütünsel gelişimlerini destekleyici nitelikli bir programla desteklenen ve kaliteli eğitim ortamının sunulduğu okul öncesi eğitim almaları önemlidir. Çocuğun ileriki yaşlarına yansıması açısından okul öncesi eğitimin önemini ortaya koyan birçok çalışma mevcuttur. Ancak okul öncesi eğitimden beklenen yararın sağlanması ve çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyebilmesi için eğitimin çocuğa uygun, uyaran yönünden zengin bir ortamda sunulması gerekir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim sınıflarında bulunan çocukların kendi eğitim ortamları ile ilgili görüş ve beklentilerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden Fenomenoloji (Olgu Bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmada farklı türdeki resmi okul öncesi eğitim kurumlarından 5-6 yaşında 24 çocukla görüşülmüştür. Çalışma grubunun oluşturulmasında olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olduğu düşünülen amaçlı örnekleme yönteminden aykırı durum örneklemi kullanılmıştır. Bunun için görüşmelerden önce farklı kurumlarda sınıf ve okul ortamları gözlenmiş aykırı örnekler tespit edilerek görüşme yapılacak çocuklar yeterli/yetersiz fiziksel çevre ve imkanlara sahip kurumlardan seçilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanmış sorular çocukların her birine tek tek sorularak veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda çocukların bulundukları eğitim ortamıyla ilgili genel olarak olumlu bakış açısına sahip oldukları ve okula gelmeyi sevdikleri görülmüştür. Ancak çocukların bu olumlu tutumlarının içinde bulundukları ortamın yeterli ve yetersiz koşullara sahip olmasından bağımsız olduğu görülmüştür. Bu durum çocukların beklentilerinin kendilerine sunulan imkanlarla sınırlı olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda çocukların eğitiminden sorumlu yetişkinlerin çocukların üstün yararı açısından onlara nitelikli ve zengin eğitim ortamları sunma sorumluluklarının önemine dikkat çekmektedir.Keywords

Eğitim ortamları, erken çocukluk, okul öncesi eğitim, çocuk görüşleri

References