Abstract


ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİNİN DÖVÜŞ SPORCULARININ PERFORMANSINA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı antrenör-sporcu ilişkisinin dövüş sporcuların performansına olan etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Adana, Antalya Hatay ve Mersin ilinde dövüş sporlarıyla uğraşan elit sporculardan, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 98 erkek ve 85 kadın toplam 183 sporcu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, antrenör-sporcu ilişkisine yönelik Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Altıntaş vd. (2012) tarafından yapılan Antrenör-sporcu ölçeği, dövüş sporcuların performansını belirleyebilmek için Bingöl ve Yıldız (2021) tarafından geliştirilen Sportif Performans Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliğini teyit etmek için SPSS Amos 20.0 programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve güvenirlik katsayıları incelenmiştir. Sporcuların demografik özelliklerini ortaya koymak için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve kuvvetini belirlemek için Korelasyon Analizi, antrenör-sporcu ilişkisinin dövüş sporcuların performansına etkisini test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, antrenör-sporcu ilişkisi ve sırasıyla bağlılık (β=.244), tamamlayıcılık (β=.199) ve yakınlık (β=.184) alt boyutlarının dövüş sporcularının performansını anlamlı ve pozitif etkilediği bulunmuştur. Ayrıca Hiyerarşik regresyon analizine göre, kontrol değişkenlerden spor branşı ve milli sporcu değişkenlerinin sporcu performansı üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri olduğu gözlenmiştir. Buna göre, antrenör sporcu ilişkisinin kalitesi arttıkça dövüş sporcularının performanslarının artabileceği söylenebilir. Sonuç olarak, sporcu performansının sağlanmasının antrenör-sporcu arasında gerçekleşen ilişki kalitesinin artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Antrenörler sporcuların beklentileri doğrultusunda planlama yapmalı ve program geliştirmelidir. Sporcu performansın artırılması veya geliştirilmesinde eğitici ve yol gösterici olan antrenörlerin sporcuları ile arasındaki ilişkisine daha fazla odaklanmaları gerektiğini göstermektedir.Keywords

Antrenör, sporcu, performans, dövüş sporları

References