Abstract


İMGELEME İLE PARKUR PERFORMANSI ÜZERİNE İLİŞKİSEL BİR ARAŞTIRMA (KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışma spor bilimleri fakültesi özel yetenek sınavına (ÖYS) katılan aday öğrencilerin imgeleme çeşitleri ile parkur süresi, hata puanı ve parkur puanı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel (tarama) ve ilişkisel (korelasyonel, nedensel karşılaştırma) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS ye katılan, tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 17-29 yaş aralığında 228 öğrenci adayı (nErkek=150; nKadın=78) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sporda İmgele Envanteri (SİE), ÖYS parkur verileri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre erkek katılımcılarda ÖYS parkur süreleri ile bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme, motivasyonel genel uyarılmışlık, motivasyonel genel ustalık ve SİE genel arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kadın katılımcılarda ise ÖYS parkur süreleri ile bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme, motivasyonel genel uyarılmışlık ve SİE genel arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Erkek ve kadın katılımcıların hata puanı ile bilişsel imgeleme ve SİE genel arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Erkek ve kadın katılımcıların parkur puanı ile bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme, motivasyonel genel uyarılmışlık, motivasyonel genel ustalık ve SİE genel arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Erkek katılımcıların imgeleme (genel ve tüm alt boyutlar) düzeyleri artarken parkur süreleri azalmaktadır. Kadın katılımcıların imgeleme (genel, bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme ve motivasyonel genel uyarılmışlık) düzeyleri artarken parkur süreleri azalmaktadır. Erkek ve kadın katılımcıların imgeleme (genel ve bilişsel imgeleme) düzeyleri artarken hata puanları azalmaktadır. Ayrıca erkek ve kadın katılımcıların imgeleme (genel ve tüm alt boyutlar) artarken parkur puanları artmaktadır.Keywords

İmgeleme, spor bilimleri fakültesi, özel yetenek sınavı, parkur süresi, hata puanı, parkur puanı.

References