Abstract


OKUL MÜDÜRLERİNİN GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ

Bu araştırma kamu ilkokullarında görev yapan okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışlarının öğretmenlerin mesleki gelişim öz yeterliklerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sorularına pozitivist paradigmanın öngördüğü “nicel araştırma” yaklaşımıyla cevap aranmıştır. Bunun yanında araştırma, tarama modellerinden nedensel karşılaştırma modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın verileri Konan ve Çelik (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Güçlendirici Liderlik Ölçeği” ile Yenen ve Kılınç (2021) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Öz Yeterlikleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini kartopu örnekleme tekniğine göre çalışmaya dâhil olan 317 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ikili karşılaştırmalarda farklar analiz edilirken bağımsız örneklemler için t-testi, ikiden çok olan karşılaştırmalarda farklar tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin mesleki gelişim öz yeterliklerinin okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışları tarafından yordanmasına ilişkin analizler ise çoklu doğrusal regresyon analizi ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışlarının sorumluluk alt boyutundaki davranışlar öğretmenlerin kişisel gelişim öz yeterlik düzeylerine etki etmektedir. Okul müdürlerin bu boyuttaki davranışlarının doğrudan öğretmenlere ve dolaylı olarak da okula katkı sağlayacağı aşikârdır. Bu nedenle de bu türden davranışların teşvik edilmesi okullar için önem arz etmektedir. Ayrıca bu araştırmada güçlendirici liderlik davranışlarının destekleme alt boyutunun; mesleki gelişim öz yeterlik algısınının hem bütününü hem de her bir alt boyutunu anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Bu nedenle okul müdürlerinin özellikle destekleme boyutunda yer alan davranışları sergilemeleri öğretmenlerin öz yeterlik algılarını arttırmada önemlidir. Bu araştırmada okul müdürlerinin yetki verme boyutundaki davranışlarının öğretmenlerin öz yeterlik algılarına etki etmediği tespit edilmiştir. Bu sonuç beklenilenin aksi bir sonuçtur. Bu nedenle daha büyük ölçekli araştırmalarla yeniden sınanması alana katkı sağlayacaktır.Keywords

Güçlendirme, liderlik, güçlendirici liderlik, mesleki öz yeterlik, çoklu doğrusal regresyon

References