Abstract


ATATÜRK DÖNEMİ TARİH EĞİTİMİ POLİTİKALARIYLA KOLEKTİF HAFIZANIN CANLANDIRILMASI VE MİLLİ KİMLİK OLUŞTURMADA YEREL BASININ ROLÜ

Bu çalışma, Atatürk Döneminde milli kimlik oluşturma sürecinde tarih ve tarih eğitimi politikalarının, Samsun basınındaki yansımalarını tespite yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel, daha Milli Mücadele döneminde uygulamaya konulmuş, savaş sonrasında ise aralıksız yapılan inkılaplarla pekiştirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, tarihe bakış ve vatandaş yetiştirme açısından, Osmanlı Devleti ile karşılaştırıldığında önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin ilk başlarda ümmetçi daha sonrasında hanedan tarihi anlayışı yerine, millî bir tarih anlayışı benimsenmiştir. Yeni kurulan devletin önemli gün ve haftaları belirlenerek, Türk tarihine damgasını vurmuş olan önemli şahsiyetler ön plana çıkarılmış ve onların şahsiyetinde nasıl bir Türk kimliği olması gerektiğine vurgu yapılarak, Türk milletinin ortak değerlerinin oluşturulmasına gayret edilmiştir. Bu oluşturulurken kolektif hafıza ve tarihsel hafızanın canlandırılması çok önemlidir ve basın özellikle de gazeteler aracılığıyla bu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yazılı materyallerden biri olan gazeteler, dönemin politikalarının ortaya konulmasında önemli kaynaklardandır. Çalışmada, 1917 yılında Samsun’da yayın hayatına başlayan ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında da yayın hayatına devam eden Ahali Gazetesi incelenmiştir. 1932-1937 yılları arasında Ahali Gazetesi’nde o dönemin politikalarını yansıtan tarihe yüklenen misyon ve tarih eğitimi ile ulaşılmak istenilen milli kimlik ve kültür ile ilgili birçok yazı ve haber vardır. Dönemin tarih eğitimi ve milli kimlik anlayışının Ahali Gazetesi tarafından desteklendiği ve bu doğrultuda çeşitli yazıların ve haberlerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Tarih eğitimi, toplumsal hafıza, millî kimlik, yerel basın, Samsun.

References