Abstract


STADYUM GÜVENLİK PERSONELLERİNİN, İŞ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI, GÜVENLİ DAVRANIŞLARI VE İŞ MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Stadyumlar, binlerce seyirciye ev sahipliği yapan müsabaka alanlarıdır. Stadyumun içinde ve çevresinde yaşanabilecek her türlü tehlikelere karşı önlem amaçlı devlet ve özel güvenlik personelleri görevlendirilir. Görevlendirilen güvenlik personellerinin, müsabaka boyunca görev tanımını yerine getirmeme veya kural dışı tutum ve davranışlarında bulunması binlerce kişinin can ve mal güvenliğini riske atması demektir. Bu çalışmanın amacı; stadyumlarda görev alan güvenlik personellerinin, iş güvenliği farkındalıkları, güvenli davranışları ve iş motivasyonlarının birbiriyle ilişkisini incelemektir. Veriler, 2022 yılı içinde; NEF, Şükrü Saraçoğlu, Ülker Fenerbahçe ve Vodafone Park stadyumlarında gerçekleşen 12 farklı müsabakada, 4 anketçi tarafından yüz yüze, anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya gönüllü katılan 215 stadyum güvenlik personeli, örneklem grubumuzu oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak toplam 3 ölçek kullanılmıştır. İlk ölçek, tek faktörlü “İş Güvenliği Farkındalığı” ölçeğidir. İkinci ölçek, “Güvenli Davranış” ölçeğidir. Güvenlik uyumu ve güvenlik katılım olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Üçüncü ölçek ise “Çok Boyutlu İş Motivasyonu” ölçeğidir. Motive olmama, dışsal düzenleme- sosyal, dışsal düzenleme- maddesel, kişisel düzenleme, içsel motivasyon ve içe yansıtılan düzenleme şeklinde toplam 6 alt faktörden oluşmaktadır. Veriler Analizler için SPSS 21 versiyonu kullanılmıştır. Veriler, normal dağılım göstermediğinden; Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Spearman’s Korelason gibi non-parametrik tersler kullanılmıştır. Sonuç: Stadyum güvenlik personellerinin, güvenli davranış puanları arttıkça iş güvenliği farkındalığı da artmaktadır. Ancak iş motivasyonu ve çalışma süresi arttıkça katılımcıların güvenli davranış puanlarının azaldığı görülmektedir. Ayrıca iş güvenliği farkındalığının iş motivasyonunu azalttığı tespit edilmiştir.Keywords

Güvenli davranış, güvenlik personelleri, iş güvenliği farkındalığı, iş motivasyonu, stadyum.

References